Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

13.2. Виникнення і розвиток методу тестування

У 1879 р. в Лейпцігу В. Вундт створив першу лабораторію експериментальної психології, за зразком якої відкрилося, велика кількість лабораторій в Англії, Франції, Америці, Голландії, Росії. В. Вундт вважав можливим застосування експериментальних методів для вивчення нижчих рівнів психіки (відчуттів, сприйняття), його численні учні та послідовники поступово перейшли до вивчення явищ вищого рівня: мислення (О. Кюльпе), уваги (Е. Тит-Ченері, Д. М. Кеттелла), поведінки в цілому (Е. Мейман, С. Холл, В. Бехтерєв). Зміна предмета дослідження тягло за собою зміни у використовуваних методах. Вивчення поведінки зажадало адресації стимуляції вже не окремим психічним процесам, а особистості в цілому.

Автором терміна «тест» (від англ. Test - перевірка, проба) є учень В. Вундта американський психолог Джеймс Кеттел, який запропонував термін в 1890 р. в роботі «Інтелектуальні тести і виміри». Їм була висловлена ??думка про необхідність дослідження за допомогою тестів великого числа індивідів з дотриманням стандартних умов дослідження, що дозволить зіставляти результати, отримані різними дослідниками, і призведе до перетворення психології в точну науку. Згодом їм було створено близько 50 «розумових тестів» для визначення окоміру, почуття часу, дослідження оперативної пам'яті.

Надана тестами можливість кількісної оцінки психічних явищ і зіставлення на цій основі результатів різних випробуваних між собою зумовили бурхливий розвиток методу на рубежі XIX-XX ст. Предметом дослідження в цей період були в основному здібності, необхідність діагностики яких відчувалася в психіатрії (у зв'язку з необхідністю діагностики порушень психічної діяльності) та у сфері навчання (для об'єктивної оцінки знань, умінь і навичок).

У 1904 р. з'явився перший тест, що відповідає сучасному розумінню тестів: французькими психологами А. Біне і Т. Симоном був розроблений тест інтелекту для виявлення розумово неповноцінних дітей, не здатних навчатися у звичайних школах.

Шкала розумового розвитку Біне-Симона містила 30 завдань, розташованих по зростанню труднощі і дозволяють відокремлювати випадки розумової відсталості від норми. Наприклад, для дитини 3 років було потрібно: 1) показати свої очі, ніс, рот, 2) повторити пропозицію довжиною до 6 складів; 3) повторити по пам'яті 2 числа; 4) назвати намальовані предмети; 5) назвати своє прізвище. Якщо дитина вирішував всі завдання, йому пропонувалися завдання більш старшої вікової групи. Підсумковим показником був розумовий вік, який вважався таким чином: якщо, наприклад, трирічна дитина зробив всі завдання свого віку і половину завдань старшої групи, то його розумовий вік дорівнював 3,5 р. З 1904 по 1986 р. шкала витримала кілька редакцій, ставши родоначальником сучасних тестів рівня розумового розвитку.

У 1912 р. німецьким психологом В. Штерном був введений коефіцієнт інтелекту IQ (від англ. Intellegence Quotient), який визначається як відношення розумового віку до хронологічного віку, виражене у відсотках.

На початку XX в. розвиток тестування стимулюється також запитами промисловості і армії. Створюються тести, здатні здійснювати професійну диференціацію та відбір в різних галузях виробництва та сфери обслуговування (тести Мюнстербергадля профвідбору телефоністок, тести Фрідріха для відбору слюсарів, тести Гута для складачів та ін), а також для набору новобранців до армії і розподілу-їх за родами військ (тести «Армія Альфа» і «Армія Бета»). Це призвело до появи групового тестування. Згодом армійські тести були використані в цивільних цілях для дошкільнят, школярів, студентів і навіть ув'язнених.

Одночасно спостерігається сплеск розвитку клінічних тестів. Перші клінічні тести служили в основному завданню виявлення патології розумового розвитку. У першій половині XX в. з'являється цілий ряд методик, спрямованих вже надіфференціальную діагностику, на отліченіе одного типу патології від іншого. Найбільш видатні постаті цього часу: німецький психіатр Е.

Крепелин, що запропонував тести інтелектуальної проби, вільних асоціацій та ін; швейцарський психіатр Г. Роршах, автор «тесту чорнильних плям» (і терміна «психодіагностика» , яким спочатку називався метод роботи стестом, потім - з проективними методиками, нині - наука іпрактіка роботи з методами постановки психологічного діагнозу взагалі). Поступово спостерігається поширення тестів на околоклініческую сферу (виявлення наслідків травм нервової системи, обстеження правопорушників, осіб з емоційними розладами).

Паралельно йде розвиток теоретичних основ конструювання тестів, вдосконалення методів математико-статистич чеський обробки. З'явилися кореляційний і факторний аналізи. Це дозволяло розробляти принципи стандартизації тестів, що давало можливість створювати узгоджені тестові батареї. У підсумку були запропоновані методики, побудовані по факторному принципом (опитувальник Р. Кеттелла 1бРРідр.), І з'явилися нові тести інтелекту (1936 р. - тест Равена, 1949 р. - тест Векслера, 1953 р. - тест Амтхауера). В цей же час удосконалюються тести профвідбору (батарея GATB для армії США в 1957 р.) і клінічні тести (опитувальник MMPI в 1940-і рр.)..

У повоєнні роки відбуваються важливі зміни в ідеології тестування. Якщо раніше тести «працювали» на суспільство (відсів, відбір, типізація людей по разлічньш категоріям), то в 1950-1960-і рр.. тестология «індивідуалізується» і звертається до потреб і проблем окремої особистості (тест УСК, опитувальники Айзенка та ін.) Тести профвідбору («придатний - не придатний») змінюються тестами профорієнтації («куди придатний»). З'являється величезна кількість особистісних опитувальників. Мета - поглиблене пізнання особистості, виявлення її особливостей.

В даний час в арсеналі психодіагностики є більше 10 тисяч різних методик [54].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Виникнення і розвиток методу тестування "
 1. Контрольний тест
  виникнення конфліктів, а також принципи і технології управління ними; в) будь-які зіткнення; г) механізми поведінки особистості в конфлікті і технології переговорного процесу з вирішення конфлікту; д) закони протиборства суб'єктів соціальної взаємодії. 10. Який з наведених методів відноситься до групи методів управління конфліктами: а) соціологічний
 2. Розділ В Емпіричні методи общепсихологического значення
  розвиненому понятійному мисленні. Звідси і мовний супровід експерименту в порівнянні з бесідою і опитуванням характеризується значно більшою насиченістю спеціальною термінологією. Тестування поєднує в собі елементи всіх попередніх методів. А отже, включає в свою психологічну базу на рівних засадах і всі відповідні процеси. Але до того ж тестуванню в найбільшою мірою
 3. Заняття 13.1. Практичне заняття з теми «Сімейні відносини» (самооцінка готовності до конструктивних взаємин в сім'ї методом тестування)
  розвиток у них навичок самооцінки готовності до конструктивного поведінці в сімейних відносинах, формування умінь аналізувати отримані результати тестування і вирабативат ь програми підвищення психолого-педагогічної культури і самокорекції поведінки. Порядок проведення заняття Підготовчий період. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття
 4. 13.7. Комп'ютерне тестування
  розвитком інформаційних технологій. Спроби автоматизувати пред'явлення стимульного матеріалу випробуваному і подальшу обробку результатів робилися починаючи з 30-х рр.. XX в. Але лише з 70-х рр.. починається справжнє розвиток комп'ютерної психодіагностики у зв'язку з появою персональних комп'ютерів. З 80-х рр.. комп'ютерні тести розробляються в масових масштабах. Спочатку як
 5. Тема 1. Введення в конфліктології
  виникнення конфліктології. Еволюція конфликтологических поглядів в історії філософсько-соціологічної думки. Особливості розвитку поглядів на конфлікт в стародавні часи: Конфуцій (551-479 до н. Е..), Геракліт (бл. 520-460 до н. Е..), Платон (бл. 427-347 до н. Е..), Демокріт (бл. 460-370 до н. е..), Аристотель (384-322 до н. е..); середні століття: Аврелій Августин (354430); Фома Аквінський
 6. Заняття 9.1. Самооцінка методом тестування готовності до міжособистісної взаємодії. Практичне заняття з теми «Міжособистісні конфлікти»
  розвиток у них навичок самооцінки особистості та формування умінь аналізувати отримані результати тестування і коригувати свою поведінку в міжособистісних стосунках. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття у формі тестування з метою самооцінки особистості та корекції своєї поведінки в міжособистісному
 7. Заняття 14.1. Практичне заняття з теми «Управлінські рішення» (проводиться методом аналізу документів)
  розвитку організації, міста; накази і розпорядження; директиви і вказівки та інші документи (пакет документів формується викладачем в залежності від спеціалізації студентів). У ході заняття. Організовується обговорення висновків, отриманих в результаті аналізу робочих документів організації. Заняття 14.2. Практичне заняття з теми «Стиль управління» (проводиться методом
 8. Програмно-цільові методи
  виникнення природних і техногенних катастроф »(підпрограма« Безпека »), що входить до складу Федеральної цільової науково-технічної програми «Дослідження і розробки за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки цивільного
 9. 4. Історичний аналіз поняття« дитинство »
  виникнення багатьох теорій у вітчизняній психології: культурно-історична концепція Л. С. Виготського, теорія діяльності А. Н. Леонтьєва, теорія формування розумових дій П. Я. Гальперіна, концепція навчальної діяльності - дослідження Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова. століття, соціальної, педагогічної і диференціальної психологією. Крім наук психологічного циклу,
 10. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами опитувальника, використовуючи окремі шкали інших опитувальників: опитувальника А. Я. Варги і опитувальника PARI. На вибірці 55 людина отримані достовірні зв'язку шкали «прийняття» опитувальника ВРР зі шкалою «прийняття» опитувальника А. Я. Варги (0,73); шкали «контроль» зі шкалою «домінування матері» по PARI (0,52); шкали
 11. РОЗДІЛ II Рання антична філософська думка: її виникнення, становлення, розвиток
  виникнення, становлення,
 12. Передмова
  виникнення та становлення як відносно самостійної теорії та прикладного напрямку в соціології та психології. Матеріал для самостійного вивчення Історія становлення конфліктології Конфліктологія є однією з наймолодших галузей наукового знання , що розвинулася на стику багатьох наук і насамперед - соціології та психології. Конфліктологія виділилася як
 13. 5. біогенетичними концепції розвитку
  виникнення перших концепцій дитячого розвитку справила теорія Ч. Дарвіна , вперше чітко сформулювала ідею про те, що розвиток, генезис, підпорядковується певному закону. Потім Е. Геккель та І. Мюллер сформулювали знаменитий біогенетичний закон: під час внутрішньоутробного розвитку тварина або людина повторює коротко ті стадії, які проходить даний вид у своєму філогенезі. С. Холл
 14. 4. Поняття про метафізику у Гегеля і в марксистській філософії. Неправомірність ототожнення метафізики і філософії
  виникнення світу, про головне питання філософії, ми повинні говорити про метафізичних засадах фізичного світу і, отже, в рамках онтології, яка є частиною філософії, ми повинні розрізняти в якості вихідної форми буття - внепространственность-позачасове метафізичне буття і характеризувати його як систему надчуттєвих, нефізичних, нерухомих сутностей, які існують в
 15. 8. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ПСИХІКИ
  виникнення та історичного розвитку психіки та поведінки тварин, а також як процес виникнення та еволюції форм свідомості в ході історії людства. Виникнення психіки пов'язують з формуванням на певному етапі розвитку живих істот їх здатності до активного переміщення у просторі, при якому задоволення потреб здійснюється за допомогою активних рухів в