Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

13.2. ВИДИ ТРУДОВОГО ПОВЕДІНКИ, МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ

В літературі дається різна класифікація видів трудової поведінки, що залежить від того, що вкладається в її основу. Враховуючи це, можна запропонувати наступні види трудового поведінки:

Підстави класифікації:

1. Суб'єкти поведінки

2. Наявність (відсутність) взаимодейст-вий з іншими суб'єктами

3. Виробнича функція

4. Ступінь детермінованості

5. Ступінь відповідності прийнятим нормам

Види трудового поведінки:

Індивідуальне, колективне

передбачає взаємодію, що не припускає взаємодія

Виконавська, управлінське

Жорстко детерміноване, ініціативне

Нормативне, що відхиляється від нормативів

6. Ступінь формалізації

7. Характер мотивації

8. Виробничі результати і наслідки

9. Сфера здійснення поведінки

10. Ступінь традиційності поведінки

11. Результати та наслідки з точки зору людських доль

12. Ступінь реалізації трудового потенціалу

13. Характер відтворення трудового потенціалу

Встановлене в офіційних документах, невстановлена ??

Ціннісне, ситуативне

Позитивне, негативне

Власне трудовий процес, побудова відносин на виробництві, створення трудової атмосфери

Сформовані види поведінки, що зароджуються види, у тому числі у формі реакції на різні соціально-економічні акції

Відповідні бажаним зразкам трудового життя, що не відповідають

Чи не вимагають зміни досягнутого ступеня реалізації трудового потенціалу, що викликають необхідність мобілізації різних компонентів трудового потенціалу (як сукупності якостей працівника)

Передбачають просте відтворення трудового потенціалу, що вимагають розширеного відтворення потенціалу

Види трудового поведінки важко обмежити цим переліком.

Для виявлення ступеня здійснення традиційних позитивних видів поведінки в соціологічні опитування, як правило, включається блок питань, що відображають виробничі вимоги до працівника та відповідних склався поданням про "хорошому" або "поганому" працівника. Так, в ході соціологічного опитування робітників звичайно ставиться завдання виявити прагнення і сам факт прояву соціально схваленого поведінки з таких підстав: виконання і перевиконання норм виробітку, підвищення якості своєї роботи і продукції; раціоналізаторська і винахідницька діяльність; точне дотримання вимог технології виробництва і тд. Все це види виконавської поведінки. До управлінського поведінки робітників традиційно відносять участь його в управлінні і самоврядування виробництвом, в обміні досвідом і т.д. Безумовно, до характеристик трудового поведінки необхідно підходити гнучко. Можна фіксувати види поведінки, які характеризуються як хазяйські, але можна і навпаки.

Трудове поведінка формується під впливом різних факторів: соціальних і професійних характеристик працівників, умов роботи в широкому сенсі (включаючи умови праці та побуту на виробництві, оплату праці і т д.), системи норм і цінностей, трудових мотивацій. Воно направляється особистими і груповими інтересами людей і служить задоволенню їхніх потреб.

Рис. 13.1. Механізм регулювання трудової поведінки

На рис. 13.1 показані різні складові трудового поведінки: потреби - потреба у чомусь необхідному для підтримки життєдіяльності організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому; інтереси - реальні причини дій, що формуються у соціальних груп, індивідів у зв'язку з їх відмінностями по положенню і ролі в суспільному житті; мотиви - усвідомлене ставлення (суб'єктивне) до своїх вчинків (внутрішнє спонукання); ціннісні орієнтації - колективні особистістю соціальні цінності, які є метою життя і основними засобами її досягнення і в силу цього набувають функцію найважливіших регуляторів трудової поведінки індивідів; установка - загальна орієнтація людини на певний соціальний об'єкт, що передує дії і виражає схильність діяти певним чином щодо даного об'єкта; трудова ситуація - комплекс умов в яких протікає трудовий процес; стимули - зовнішні по відношенню до людини впливу, які повинні спонукати його до якогось трудовому поведінці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. ВИДИ ТРУДОВОГО ПОВЕДІНКИ, МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ "
 1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 2. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  механізмів регулювання та управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 3. 17.1. СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ мікроекономічних РЕГУЛЮВАННЯ
  трудові, майнові та соціально-економічні відносини, що складаються як усередині фірми, так і з іншими фірмами, державою і трудовим колективом. Форми і методи залежать від економічної системи країни, в якій фірми функціонують, тобто до них можуть бути використані принципи примусу чи економічного переконання. Виходячи з цього форми організації господарських відносин можуть
 4. ПЕРЕДМОВА
  трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими напрямами: - розкриття змісту і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці та зайнятості, що передбачають створення умов ефективного функціонування трудових ресурсів;
 5. 10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА
  види транспорту, лінії електропередач і тд. Провідна роль у засобах праці належить знаряддям виробництва, так як саме від них залежить сила впливу на природу. Засоби праці та предмети праці становлять засоби виробництва. Але самі засоби виробництва ніяких матеріальних благ призвести не можуть. Тому вирішальним фактором будь-якого виробництва, трудової організації є сам
 6. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  механізму регулювання, сукупності його елементів, ступеня їх взаємообумовленості і взаємозалежності. Як вже зазначалося авторами, в даний час в ході здійснюваних реформ неможливий ефективний розвиток економіки в режимі автоматичного саморегулювання. Механізм ринку необхідно доповнити компенсують його недоліки інструментами. Мета, механізм та інструменти державного
 7. висновок
  трудових ресурсах (інформація з навчальних установ по необхідних робочим спеціальностям, дані з біржі праці) і т.д. Поетапне включення даних з різних видів ресурсів стане запорукою мінімізації помилок при обробці інформації та вироблення індивідуальних критеріальних підходів при роботі з кожним ресурсом розвитку окремо. У цілому, визначення ефективності державного
 8. Механізми страхування
  механізмів страхування пов'язано з тим, що премія a (x) страховика (страховий внесок страхувальника) ставиться в залежність від від рівня ризику (безпеки). У лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 9. 12.3. СТРУКТУРА МОТИВІВ ТРУДОВОГО ПОВЕДІНКИ
  види діяльності. Вивчення мотивів, установок, ціннісних орієнтації трудової поведінки різних соціальних груп працівників, а також їх структури дозволяє визначити, в ім'я чого працює працівник. Система стимулів, створювана на основі знань внутрішніх збудників трудової активності, є основою формування оптимального типу відносин до праці. Діюча в суспільстві система
 10. Контрольний тест
  види діяльності з управлін ю конфліктом адекватні на етапі виникнення і розвитку конфліктної ситуації: а) прогнозування і попередження (стимулювання), б) прогнозування; попередження (стимулювання) та регулювання; в) тільки прогнозування; г) тільки попередження (стимулювання); д) тільки
 11. Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості, 2000

 12. ВСТУП
  механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів , порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  трудових спорів ". 3. Кодекс законів про працю Російської Федерації із змінами та доповненнями. - М., 1998. 4. Росія в цифрах. - М., 1998. 5. Федеральний закон від 24 листопада 1995 р. "Про колективні договори і угоди". 6. Чисельність та міграція населення в Російській Федерації в 1997 р. Статистичний бюлетень. - М., 1998. 7. Внутрішньозаводське рух і
 14. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  поведінкові характеристики Батька, Дорослого, Дитини. Алгоритм трансактного аналізу. Тема 4. Технології управління конфліктами Поняття управління конфліктом. Управління конструктивними і деструктивними конфліктами. Основний зміст управління конфліктом: прогнозування, попередження, стимулювання, регулювання і дозвіл. Динаміка конфлікту і зміст управління ім.
 15. 63. Поняття про волю
  поведінки - це свідоме спрямування розумових і фізичних зусиль на досягнення мети або стримування їх. Однак між мисленням як пізнанням і волею як свідомим регулюванням поведінки немає тотожності. У житті можна спостерігати людей, які розвивають бурхливу діяльність, проявляють завидну завзятість у прагненні до мети, але сама ця мета незначна, мілка. Більше того,
 16. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 17. Механізми перерозподілу ризику.
  Механізми страхування (державне, незалежне і взаємне страхування). Головна проблема при розробці механізмів страхування - це визначення страхових