Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

13.2. Культурно-історичний і діяльнісний підхід до пояснення процесів уваги

Л. С. Виготський

Довільна увага людини як вища

психічна функція 1 .

Довільна увага формується у дитини як вища психічна функція на основі природних пси хіческім функцій. 2.

Початково довільну увагу формується від зовнішніх, розділених з іншими людьми дій до дейст виям самостійним і внутрішнім - розумовим.

-

Спочатку дорослий спрямовує увагу дитини на предмети і дії з предметами, використовуючи жести і мову. -

Опановуючи способами використання жестів і мови, ре бенок вчиться керувати увагою інших людей. -

Оволодівши способами використання знаків для організації уваги інших, дитина починає використовувати їх для довільної організації своєї власної уваги.

3. Спочатку опосередковані знаками способи органи зації уваги носять зовнішній, розгорнутий характер, а за тим набувають внутрішні форми і скорочуються (інте-ріорізіруются).

П. Я. Гальперін

Увага як інтеріоризувати

та автоматизована форма розумового контролю

над виконанням орієнтованих дій

Два факти лежать в основі труднощів при побудові психологічної теорії уваги: ??-

увагу ніде не виступає як самостійний про цес; воно відкривається як спрямованість, послідовник ність , зосередженість будь-якої форми діяльності; -

увага не має свого окремого, специфічного продукту.

304

1. Формування розумових дій являє собою подвійне освіту: а) мислиме предметний зміст, б) власне процеси мислення як психічні дії, спрямовані на певний предметний зміст.

2.

Внутрішнє увагу формується з контролю над психічним (розумовою) дією, зверненим на предметний зміст. 3.

Будь-яка дія включає орієнтовну, виконай тельную і контрольну частини. Коли дія стає розумовою і скороченим, то:

-

орієнтовна частина дії перетворюється на построе ня предметного поля можливих дій (розуміння); -

виконавча частина дії перетворюється в ассоциа тивное виконання операцій в розумовому плані созна ня над мислимим змістом предмета дії; -

контрольна частина дії перетворюється в акт обраще ня «Я» на мислимий предмет дії і його розумові перетворення.

4. Контрольна частина дії, стаючи розумової, автоматизованої та скороченої, утворює увагу. ' -

На перших етапах свого формування дії контро ля самі вимагають уваги. -

Не всякий контроль є увагу, але всяке увагу означає особливу форму контролю.

5. Залежно від того, як здійснювалося скорочення контрольної частини дії - стихійно або шляхом плано мірного засвоєння, будуть автоматизуватися різні ме нізми уваги. -

Автоматизація стихійно складається контролю над виконуваним дією утворює мимовільні фор ми уваги. -

Автоматизація довільно організованого контролю над виконуваним дією, початково спирається на осозна ваемие критерії, утворює довільні форми уваги.

1гк

305

20. Замовлення № 4624.

6.

При планомірному засвоєнні (у міру перетворення в розумову форму і скорочення) контрольна частина дії здійснюється за допомогою мірки, критерію, зразка, плану і перетвориться в застережно образ. Цим пояснюються дві основні властивості уваги - вибірковість і положитель ве вплив на діяльність, з якою воно пов'язане. 7.

Організація довільного контролю передбачає два взаємопов'язані типи операцій:

-

встановлення порядку операцій і дій контролю; -

виділення чітких критеріїв, на які орієнтуються контрольні операції і дії (об'єкти, предмети, їх властивості, які потрібно контролювати).

8. Для формування нового прийому довільної уваги необхідно поряд з основною діяльністю сформувати розумовий автоматизований план кон троля і перевірки ходу її виконання та вірності получае екпортувати результатів.

Довільний контроль може вести до руйнування автоматизованих дій, т. к. дії довільного контролю призупиняють виконання контрольованих дій чи руйнують сформовані автоматизовані форми їх організації.

- Контроль, спрямований на фізіологічні процеси, може призводити до психогенним порушень і захворювань ніям - неврозів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Культурно-історичний і діяльнісний підхід до пояснення процесів уваги "
 1. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  культурно-історичного та діяльнісного підходів до пояснення психічних явищ відносини між нейрофізіологічними функціями мозку і психікою людини найбільш послідовно були теоретично простроена А. Р.
 2. 3.3. Основні методологічні принципи вітчизняної психології
  культурно-історичного, систем-но-діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ. А. Г. Асмолов Принципи психологічного аналізу в діяльнісного підходу до пояснення психічних явищ (Асмолов, 1996): - принцип предметності як опозиція принципом Стимул-ності; 101 - принцип активності як опозиція принципом реактивно сти; - принцип неадаптівной
 3. Програма. Семінар «Культура як соціальне явище»
  культурних цінностей: утилітарна, естетична, інформаційна, символічна. Їх місце і значення у соціально-історичному розвитку суспільства і особистості. 4. Типи культур: субкультури, контркультури. Культурний релятивізм. 5. Поняття культурного розвитку та культурної
 4. ОБРАЗИ НАУКИ
  культурні підходи, що стали основними для більшості наукознавчих дисциплін. У філософії, соціології та історії науки зараз приділяється значна увага не тільки вивчення самої науки, але й знання про неї, яке формується в залежності від особливостей соціокультурного буття науки. Цей ПІДХІД дає можливість представляти знання про науку як різні її образи. Образи науки - це
 5. Які існують способи пояснення психічних явищ?
  Культурно-історичної психології. Спираючись на культурно-історичний і діяльнісний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ, В. А. Іванніков дає причинно-слідче пояснення формуванню у людини механізмів вольової регуляції (див. нижче).
 6. ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  підхід: нові лінії досліджень / / Питання філософії. 2001. № 2. Лекторский В.А. Діяльнісний підхід: смерть чи відродження / / Питання філософії. 2001. № 2. Фурс В.Н. Філософія незавершеного модерну Юргена Ха-Бермас. Мінськ, 2000. С. 57-64, 70-72, 79-82, 87-94. Арендт Х. Vita activa, або Про діяльного життя. СПб., 2000. С. 14-16, 32-33, 104, 114-120, 175-178, 228-237. Крапивенский С.Е.
 7. 8.2. Теорії характеру
  культурно-історичному та діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ характер розглядається як якості особистості, утворені на основі інтеріоризації міжособистісних і соціальних відносин. Тому будь-яка риса характеру чи особистісна якість являють собою купується протягом життя: а) стійкий діапазон орієнтовних операцій і дей ствий в певних
 8. ІНДЕКС ТЕРМІНІВ
  культурна домінанта (детермінанта) - 53, 55 Логіцизм - 33 Логічний атомізм - 135-137 Логосфера - 59, 60 Метод (и) - 222-233, 267-286 - абдукція - 232 - абстрагування - 231, 285 - аксіоматичний метод - 231,284 - аналіз - 231, 285 - аналогія - 232, 285 - анкетування - 269 - гипотетико-дедуктивний - 117-119, 231,284 - дедукція - 232
 9. Принципи і правила соціокультурного аналізу громадянського суспільства
  культурного аналізу (дуалізм, єдність і взаємозв'язок частин соціального цілого, різноманіття соціального життя та ін) реалізуються за допомогою відповідних правил і процедур. Крім загальнонаукових принципів соціального пізнання (системність, комплексний підхід, зв'язок теоретичного та емпіричного, причинність або детермінізм, об'єктивність та ін), в соціотеоріі громадянського суспільства
 10. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  підходи до пояснення психічних
 11. 3.4. Основні парадигми у розвитку природничо-наукового знання (тема 15).
  Культурному просторі класичної науки. Виникнення дисциплінарного природознавства. Особливості взаємозв'язку лзікі, хімії, біології. Проблема єдності наукового знання. Взаємодія природних і технічних наук. Некласична природознавство: революційні зміни у фізиці кінця XIX - перво1 'половини XX століття. Філософські аспекти спеціальної та загальної теорії відносності,