Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

13.1. Теорії і моделі уваги в когнітивної психології

Д. Бродбент

Модель ранньої селекції. Модель обмеженою

пропускної здатності каналу передачі інформації 1.

ЦНС являє собою канал передачі інформації з обмеженою пропускною здатністю від органів почуттів до вищих механізмам обробки. 2.

Селекція інформації відбувається на ранніх стадіях сенсорного аналізу стимуляції.

- Інформація відбирається на основі певних вересня засмічених ознак фільтром за принципом «все або ні чого».

3. Етапи переробки інформації на ранніх стадіях: -

вплив фізичних стимулів на органи чуття; -

сенсорна реєстрація та зберігання всієї надійшла ін формації в іконічної пам'яті; -

фільтр, який забезпечує відбір значимої інформації; -

упізнання й перцептивний аналіз відібраної інфор-

мації.

301

Дональд Норман

Модель пізньої селекції 1.

Вся надходить інформація паралельно обрабат ється, розпізнається, репрезентується в короткочасній пам'яті і піддається попереднім аналізом. 2.

Найбільш важлива в поточний момент інформація відби рается для подальшої переробки з двох потоків: а) ін формація, яку видобувають із пам'яті; б) інформація, получае травня зі сторони сприйняття.

- Відбір інформації здійснюється на основі очікувань, знайомства, правил і т. д.

3. Відібрана найбільш істотна інформація зі зберігаючі та піддається подальшій обробці; неакту альна і несуттєва інформація забувається.

А. М. Трейсман

Модель уваги на основі виборчого ослаблення

сигналів

1. Існує перцептивний фільтр, розташований між вхідними сенсорними сигналами і вербальним (се романтичної) аналізом повідомлення.

- Фільтр ретельно переглядає вхідні сенсорну ін формацію і регулює «потужність» різних сигналів. 2.

Після проходження фільтра інформаційні потоки мають різні пороги активації, забезпечуючи переваж щество для обробки одного найбільш важливого поточного повідомлення. 3.

Існують дві основні стадії обробки інформації ції.

Стадія предвнимания:

- відбувається швидке вилучення та обробка інформації, отриманої рецепторами, що дозволяють виділити про стие і найбільш помітні ознаки об'єктів;

302

-

обробка інформації проводиться автоматично, б будів, паралельно; -

обробка інформації відбувається без свідомих зу силь і зосередження.

Стадія сфокусованої уваги: ??

- обробка інформації проводиться послідовно, вимагає зосередження і свідомих зусиль.

Ульрік Найссер

Увага як процес передбачення 1.

Увага є активне передбачення результатів сприйняття, що веде до синтезу сенсорних даних на основі внутрішніх когнітивних схем. 2.

Існують процеси предвнімательной, грубою, б лад, паралельної обробки інформації та процеси фокального уваги - детальні, повільні, послідовно тільні. 3.

При цьому пізнавальна активність носить циклічний ський, що розгортається в часі характер (познава вальний цикл).

-

Пізнавальні схеми спрямовують і організують процеси дослідження, прогнозу і планування поведінки. -

Процеси дослідження та прогнозу визначають вибір зовн них об'єктів. -

Зовнішні об'єкти через органи чуття модифікують име ющиеся в пам'яті суб'єкта пізнавальні схеми (далі цикл може повторюватися).

4. Інформація, яка не піддається поточному прогнив зу, сприймається шляхом автоматичного запуску ориенти ровочной реакцій, що дають початок новим пізнавальним циклам.

303

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "13.1. Теорії і моделі уваги в когнітивної психології"
 1. Когнітивна модель депресії
  модель
 2. Моделі мислення в когнітивної психології
  теорії пам'яті). При цьому наголошується, що мислення: - передбачає використання наявної інформації (знань) і її перетворення: а) у формі образних і про-266 просторових репрезентацій, б) у вербальній формі і логічно організованій формі; - може призводити до конструювання нових репрезентує цій ( образів, понять, міжпонятійні схем) шляхом пре утворення вихідних
 3. Аарон Бек Когнітивна терапія
  теорії та практики когнітивної терапії. Особливу увагу в своєму виступі він приділяє динаміці депресії і тривожності. Крім того, автор говорить про роль психотерапевта в процесі лікування і про механізми, що забезпечують ефективність психотерапії. Визначення когнітивної терапії Когнітивна терапія - це короткий, фокусований вид психотерапевтичного впливу, створений після
 4. 12.1. Теорії і моделі пам'яті в когнітивної психології 12.1.1. Моделі організації процесів пам'яті в когнітивної психології
  увагу, передається в короткочасне хра ніліще (КВХ), де інформація: а) обробляється шляхом повторення з опорою на вербально-слухову систему, б) частково витісняється по мірі надходження нової ін формації. - Обсяг короткочасного сховища обмежений (близько 7 одиниць інформації), обсяг довготривалого зберігали ща необмежений. 3. З КВХ інформація надходить в довготривале
 5. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1999

 6. Основні принципи когнітивної моделі
  моделі лежать вісім конкретних принципів. Перший з них такий: поведінка і почуття людини визначаються тим, як він структурує ситуацію. Наприклад, коли людина вважає ситуацію небезпечною, він відчуває тривогу і вживає заходів для того, щоб захистити себе або ж втекти. Когнітивне структурування пускає в хід певні емоції, які або мобілізують людини, змушуючи його діяти,
 7. Витоки когнітивно-біхевіоральної терапії
  теорії соціального навчання (Rotter, 1966; Bandura, 1974; Mischel, 1975; Kanfer and Phillips, (1970) підкреслювали важливість опосередкованих процесів саморегуляції. Коротко кажучи, думкам і почуттям пацієнта стала приписуватися основна роль в процесі здійснення поведінкових змін. З'ясувалося, що індивід не тільки реагує на навколишнє, а й бере участь у його створенні. Це було особливо
 8. Модель аномального поведінки
  модель когнітивної терапії заснована на наступному передумові: надмірні дисфункціональні реакції - це нормальні адаптивні реакції, які проявляються в перебільшеному вигляді. Чотири основні емоції виникають у зв'язку з різними типами концептуалізації подій. Печаль провокується відчуттями втрати, поразки або позбавлення чогось. Часто втрата приймає форму розчарування в результаті нездійснених
 9. Частина 2. Когнітивно-бихевиоральная терапія
  Частина 2. Когнітивно-бихевиоральная
 10. Когнітивні схеми
  моделі депресії поняття схеми використовується для того, щоб пояснити, чому деякі люди схильні впадати в депресію . Певний стиль мислення, що створює схильність до депресії, виробляється на початку життя. На його формування впливають особистий досвід, ідентифікація зі значимими іншими і сприйняття ставлення оточуючих. Одна концепція може надалі вплинути
 11. Активно- директивне оспорювання ірраціональних переконань
  теорії та практики, а й навчає клієнтів його застосуванню в своєму мисленні і поведінці. Ми не вважаємо, звичайно, що наука священна або непогрішна - це не так. Але вона є кращим знаряддям для розпізнавання природи порушень і боротьби з
 12. Запитання для самопідготовки
  теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте поняття «індивідуальної девіації» і «соціальної аномії». Які явища вони описують? Чим відрізняються нормативна
 13. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  Зовнішня активність організму початково збуджується внутрішнім мотиваційним станом - «драйвом» (си-уе), яке залежить від потреби, первинної потреби (пеее) . 2. Існує сукупність вроджених первинних по требностей: голод, спрага, уникнення болю, потреба у продовженні роду і т. д. 3. Всі нові форми спрямованої предметної активно сти - вторинні потреби - живі
 14. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  теорії, що розкривають поведінку особистості в конфлікті, обумовлене різними факторами. Матеріал для самостійного вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії У літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації: конструктивну, деструктивну і конформістську (табл. 5.1). Кожна з цих моделей обумовлена ??
 15. § 4.3. Остаточний аргумент на користь наукового реалізму
  теорії, вчений може звертатися тільки до її епістеміческого значенням чи до різних індикаторам цього значення, але не до її позанаукового (extra-scientific) змістом. В рамках наукового реалізму ми не можемо розглядати як аргумент на користь наукової гіпотези той факт, що її істинність буде зручна нам відносно наших практичних інтересів [Niiniluoto, 2002. Р. 292]. Більше того, поняття
 16. Складання та здійснення плану лікування
  увагу на те, що відбувається з її диханням, і стала розуміти, що сама думка про ці ситуаціях викликала у неї відчуття нестачі повітря. Вихідна концепція захворювання - це тканина, в яку вплетені нитки індивідуальних звичних реакцій, "слабких місць" пацієнта і впливів, які активізують симптоми захворювання. При формулюванні концепції також беруться до уваги чинники , що зробили
 17. Де може і де не може використовуватися когнітивна техніка в чистому вигляді
  теорії когнітивної терапії. Емоції, пов'язані з проблемними ситуаціями, викликаються за допомогою цілого арсеналу технік, що включає в себе рольові ігри, експозицію і використання уяви. Інші види психотерапії володіють характеристиками, схожими з тими, про які вже було сказано. Можливо, загальним для всіх видів психотерапії відносин є використання корективних емоційних
 18. Ємельянов З . М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., доп. і перероб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 19. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета
 20. 2.3 Короткі висновки.
  модель процесу сушіння в сушильній установці барабанного типу будується поруч авторів на основі рівнянь матеріального і теплового балансів. Ця модель являє собою систему рівнянь в приватних похідних. Така модель може бути вирішена тільки чисельним способом. Чисельне рішення моделі отримано автором роботи методом звичайно-різницевих рівнянь. Дане чисельне рішення взято за основу