Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

12.2. ЦІННОСТІ ТА ціннісні орієнтації У мотиваційний процес

Найважливішими елементами процесу трудової мотивації є цінності і норми поведінки. Цінності - це уявлення суб'єкта, суспільства, класу, соціальної групи про головні і важливих цілях життя і роботи, а також про основні засоби досягнення цих цілей. До цінностей відносять всі предмети і явища, які мають позитивну значимістю в очах суспільства, колективу, особистості. Світ цінностей різноманітний і невичерпний, як різноманітні і невичерпні потреби та інтереси суспільства.

Цінності бувають: матеріальними, духовними, соціальними, політичними і т.д. Вони формуються на основі потреб та інтересів. Але, формуючись на основі потреб та інтересів, цінності не копіюють їх. Вони можуть відповідати змісту потреб, інтересів, але можуть і не відповідати. Можливі збіги, єдність потреб, інтересів і цінностей або їх протиріччя пов'язані з тим, що свідомість має відносну самостійність. Специфічна активність свідомості, його самостійність призводять до того, що цінності - це не зліпок потреб та інтересів, а ідеальні уявлення, які не завжди їм відповідають.

Для різних соціальних груп працівників, що відрізняються умовами і змістом праці, професії, кваліфікації та іншими соціальними ознаками, одні й ті ж об'єкти і явища можуть мати різну значимість. Так, для одних головним орієнтиром поведінки у сфері праці є матеріальне благополуччя, для інших важливіше зміст праці, його творча насиченість, для третіх - можливість спілкування і т.

д.

Спрямованість особистості на ті чи інші цінності матеріальної чи духовної культури суспільства характеризує її ціннісні орієнтації, службовці загальним орієнтиром у людській поведінці. Для когось найважливішою ціннісною орієнтацією є творчий характер праці, і заради нього він деякий час не думає про заробіток, умови праці; якщо матеріальне благополуччя, то він може знехтувати заради заробітку іншими цінностями.

Серед цінностей розрізняють цінності-цілі (термінальні) і цінності-засоби (інструментальні). Термінальні цінності відображають стратегічні цілі існування людини: здоров'я, цікава робота, любов, матеріальне благополуччя і т.д. Інструментальні являють собою засоби досягнення цілей. Це можуть бути різні особисті якості, що сприяють реалізації цілей, переконання особистості.

Зміст цінностей в суспільстві залежить від його культури, розвиненості духовного і морального життя, суспільної свідомості. Специфічною формою цінностей виступають суспільні ідеали, тобто уявлення про те, якими в суспільстві повинні бути суспільні відносини, працівник. У ідеалах виражена мета діяльності, вони виконують сполучну функцію між сьогоденням і майбутнім. Соціально визнані цінності та ідеали впливають на формування індивідуальних цінностей, які також є елементами мотивації трудової поведінки.

Відповідно з громадськими та індивідуальними цінностями працівник оцінює навколишню дійсність, свої і чужі вчинки і дії.

Цінності доповнюють і збагачують мотивацію трудової діяльності, прославляючи її, так як в процесі праці працівник обумовлює свою поведінку не тільки потребами та інтересами, але і прийнятою системою цінностей. Якщо передбачувана дія не знаходить виправдання в системі суспільних і особистих цінностей, то воно може не здійснитися. Крім того, ціннісна мотивація сприяє формуванню нових цінностей.

Поведінка працівника, його мотивація обумовлюються не тільки системою цінностей суспільства, трудової організації (колективу), але і соціальними нормами - стихійно склалися або свідомо встановленими правилами поведінки. Якщо цінності задають той чи інший напрямок поведінки групи, людини, працівника, його мотивації, то норми регулюють конкретні вчинки, дії та їх осмислюють. Так, коли цінністю вважається праця змістовний, різноманітний, творчий, нормою буде пошук такого місця роботи, яке надає відповідні умови. Нормою слід вважати незадоволеність високоосвічених працівників малокваліфіковану і нетворчим працею. Вплив на трудову поведінку соціальних цінностей і норм утворюють цілу систему ціннісно-нормативного регулювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. ЦІННОСТІ ТА ціннісні орієнтації У мотиваційний процес "
 1. 2.2. Філософські цінності соціальної роботи
  цінностей була сформована в процесі історичного розвитку соціальної роботи від її праісторичних форм до сучасного стану. Зі зміною історичних умов відбувалася трансформація ціннісних орієнтирів. Проте в якій би формі історичної практики не була представлена ??соціальна робота, хто б не представляв інтереси соціально вразливих верств населення, - суспільне благо,
 2. § 13. «Скелет» душі.
  Цінностей або ціннісних орієнтації. Це такі цінності, як добро і зло, справедливість і несправедливість, прекрасне і потворне, істина і неістинними і т. п. Їх сукупність, краще сказати, система утворює те, що можна назвати свого роду «скелетом» душі, але немає такого рентгенівського апарату , який міг би його виявити в людині. Про феномен цінностей того чи іншого індивіда ми можемо
 3. 6.5. «Четверте занурення» в соціокультурну реальність цивільного життя людей: розгляд культури як фактора інституціоналізації громадянського суспільства
  цінностей, норм і значень, що мають загальноприйняте і обов'язкове значення 270 для членів даного співтовариства. Він поширюється на всю сукупність соціокультурних явищ. Отже, культура є не тільки способом саморозвитку цивільних суб'єктів - суб'єктів пологової діяльності, але й способом інституціоналізації цивільного життя. Суть цивільної
 4. Мезорівень цінностей соціальної роботи
  цінностями і соціальними нормами людей. У цьому відношенні облік норм і ціннісних орієнтацій клієнтів є необхідною умовою для філософських концептів соціальної роботи. Формуючи свою поведінку в суспільстві, людина ідентифікує ціннісні орієнтації з основними життєвими проблемами. Згідно концепції Ф. Кланхон, повторюваність життєвих проблем дає можливість їх класифікації:
 5. 12.3. СТРУКТУРА МОТИВІВ ТРУДОВОГО ПОВЕДІНКИ
  ціннісних орієнтації. Вони можуть бути істотними або несуттєвими, різного ступеня значущості та актуальності. Вибір з усієї цієї сукупності побудників здійснюється за допомогою мотивів (установок) в ході співвіднесення потреб, інтересів, цінностей з трудовою ситуацією. Самі по собі мотиви досить рухливі, оскільки складаються під впливом емоцій людини, його
 6. Механізми культурної легітимізації та ціннісної регуляції
  ціннісної регуляції. Проблема легітимізації культурних зразків сходить у своїй постановці до М. Вебером, до його вчення про типи соціальної дії і панування. На його думку, існує три типи легітимізації в суспільстві: 1) традиційна, заснована на неписаних законах традицій, звичаїв, 2) харизматична, або емоційно-вольова, 3) раціональна, заснована на розумних доводах і
 7. 2.2.3. Діагностика мотиваційних орієнтації в міжособистісних комунікаціях (І. Д. Ладанов, В. А. Уразаева)
  орієнтації та їх гармонійності в процесі формального спілкування. Інструкція. Вам необхідно вибрати один з варіантів відповідей на запропоновані в опитувальнику твердження: а) саме так, б) майже так; в) здається, так; г) може бути, так. У процесі роботи з методикою намагайтеся спиратися на свій досвід спілкування з партнерами по діловому спілкуванню. Опитувальник 1.Моя
 8. 74. Юність як стадія життєвого шляху
  цінностей. Юність прагне сформувати внутрішню позицію по відношенню до себе («Хто Я?», «Яким Я повинен бути?"), По відношенню до інших людей, а також до моральних цінностей. Вибір внутрішньої позиції - вельми непроста духовна робота. Молодій людині, яка звернулася до аналізу і зіставлення загальнолюдських цінностей і своїх власних схильностей і ціннісних орієнтації,
 9. Глава 9 Теорії емоційних явищ. Теорії мотиваційної та вольової регуляції
  мотиваційної та вольової
 10. 2.3.1. Дослідження діяльнісної мотиваційної структури (К. Замфір)
  мотиваційного
 11. Арон Раймон (1905-1983)
  ціннісні орієнтації суб'єктів дії, точка зору дослідника). Він пропонував цей підхід як нову, «неідеологічних» теорію суспільства, оскільки ця теорія вивчає «те, що є насправді». Арон вніс значний внесок у розробку концепції деідеологізації. Праці російською мовою, що рекомендуються для читання: Етапи розвитку соціологічної думки. М.,
 12. ТЕМА 3. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І естетичної свідомості
  ціннісної орієнтації людини в навколишньому світі, як цілісне емоційно насичене відображення дійсності. Естетичні цінності, що зумовлюють зміст естетичного свідомості. Структура естетичної свідомості. Структура естетичної свідомості. Естетична потреба як спонукальне початок створення та освоєння естетичних цінностей. Естетичні інтереси як форма конкретизації та
 13. 7. Розвиток діяльності - умова і спосіб розвитку особистості
  мотиваційної сфер особистості. У ході діяльності відбуваються процеси «опредмечивания» (суб'єкт втілює свої задуми, тобто в конеч-ном рахунку свої психологічні якості, в предметі) і «распредмечивания» (суб'єкт «привласнює» якості об'єкта діяльності). А. Н. Леонтьєв розмежував поняття
 14. Основні соціальні функції мистецтва
  ціннісних орієнтацій); гедоністична функція (мистецтво як