Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

12.2. Теорії організації людської пам'яті в культурно-історичному та діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ

Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв Культурно-історична теорія

1. Пам'ять сучасної людини - це продукт його культурно-історичного розвитку. Природна біологічна пам'ять в міру розвитку людського суспільства і людської культури заміщується соціально організованими опосередкованими формами.

297

2. У людському суспільстві операції запам'ятовування і відтворення початково формуються в розділеній з іншими людьми діяльності і виконуються за допомогою штучно створюваних гарматних і знаково-символи-чеських засобів («стимулів-засобів»). -

Спочатку такими засобами виступають предмети, естест венний мову і речові символи і знаки. -

Пізніше як таких коштів починають викорис ться штучно створювані знаково-символічні системи (писемність, математичні та інші зна ки).

3.

Спочатку суб'єкт у розділених з іншими людьми дей наслідком опановує зовнішніми способами використання зна ков і символів: а) для організації запоминаемого утримуючи ня; б) для організації мнемічних дій. 4.

У міру набуття умінь і навичок самостоятель ного зовнішнього використання знаково-символічних засобів з метою запам'ятовування такі вміння інтеріорізіруется-ються, переходять у розумовий план свідомості.

-

Зовнішні способи використання знаково-символічних засобів заміщуються внутрішніми способами їх вико ристання і забезпечують довільну внутрішню самоор нізацію пам'яті суб'єктом. -

Розумові форми довільної організації мнеміче ських дій можуть автоматизуватися, скорочуватися і набувати форму мнемических операцій.

А. Н. Леонтьєв (1903-1979)

Діяльнісний підхід до процесів пам'яті

П. І. Зінченко (1903 - 1969), А. А. Смирнов, В.

Я. Ляудис

Закономірності процесів запам'ятовування

1. Процеси пам'яті (запам'ятовування, збереження, відтворення, забування) залежать від цілей і особливостей діяльності суб'єкта.

298

2. У розвинутій формі процеси запам'ятовування перетворюються в особливий рід довільно організованих людських дій - мнемические дії. -

У людському суспільстві мнемические дії переду ються як способи організації спеціальних операцій і дій, спрямованих на організацію процесів запо мінанія і відтворення різного змісту жиз ненного досвіду. -

Оволодіння різними способами роботи над матеріа лом для досягнення пізнавальних і мнемічних це лей забезпечує зміни у відносинах між непро довільній і довільним запам'ятовуванням.

3. Мимовільне запам'ятовування може бути як продук тому поточної діяльності, так і результатом відволікання від неї - випадковим запам'ятовуванням. -

Мимовільне запам'ятовування, що виступає продуктом поточної діяльності, займає в житті тварин і че ловека основне місце. -

З появою довільної пам'яті мимовільна па м'яти не тільки не втрачає свого значення, але і про должает вдосконалюватися.

4. У людських діях є фактори, способст вующие мимовільному запам'ятовуванню.

- Краще запам'ятовується матеріал, який придумується самим піддослідним або служить продуктом його діяльно сти, ніж матеріал, який надається в готовому

вигляді.

- Те, що є об'єктом цілеспрямованих дій, за поминається значно краще в порівнянні з тим, що служить об'єктом вже досить автоматизованих

операцій.

- Запам'ятовується те, що виступає в якості перешкоди, труднощі в діяльності.

299

- Глибина розуміння і пов'язана з нею інтелектуальна активність є найважливішою умовою продуктивно сті мимовільного запам'ятовування.

-

Висока активність діяльності забезпечує продук тивное мимовільне запам'ятовування, що перевершує за результатами довільне запам'ятовування в умовах менш активної діяльності суб'єкта.

5.

Ефективність довільного запам'ятовування залежить: а) від мотивів діяльності, б) від цілей і спрямованості мнемических дій: на глибину розуміння заучіваемо го, точність і повноту відтворення, послідовник ність і т. д. 6.

У людських діях існує ряд факторів, що забезпечують довільність запам'ятовування.

-

Поєднання спрямованості на запам'ятовування з активною розумовою діяльністю над матеріалом обеспечи кість максимально успішне заучування. -

Ясність і конкретність цілей, відповідно до яких проводиться запам'ятовування. -

Використання спеціальних розумових дій, на мованих на смислове угруповання матеріалу, виокрем ня смислових опорних пунктів, смислове співвіднесені ня; особливо важливу роль може грати процес складання плану. -

Перетворення кожного повторення у вирішення нової за дачі: а) повторення завжди повинно містити в собі щось нове, б) запоминаемое повинно служити засобом рішен ня нових розумових завдань.

7. До складу мнемического дії входить ряд операцій (В. Я. Ляудис): -

орієнтування в запам'ятовуємо матеріалі, категоризація та встановлення його складу і структури; -

пошук і виділення відповідних матеріалу основа ний для способу угруповання;

300

-

угруповання і перебудова матеріалу з тих підстав ям, які визначені попередніми операція ми; -

встановлення міжгрупових зв'язків і побудова мені мосхеми матеріалу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2. Теорії організації людської пам'яті в культурно-історичному та діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ "
 1. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  організації поведінки, що виходять за межі фізіологічних досліджень (див. нижче). У рамках культурно-історичного та діяльнісного підходів до пояснення психічних явищ відносини між нейрофізіологічними функціями мозку і психікою людини найбільш послідовно були теоретично простроена А. Р.
 2. ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  теорії, методологія, проблеми. М., 1990. С. 9 - 51, 70-83, 159-186. Момджян К.Х. Введення в соціальну філософію. М., 1997. С. 174-219. Кармін А.С., Бернацький Г.Г. Філософія. СПб., 2001. С. 127-155. Ареф'єва Г.С. Суспільство, пізнання, практика. М., 1988. С. 8-24. Введення у філософію / Под ред. І.Т. Фролова. 2-е вид. М., 2002. Гол. 7: Діяльність. Філософія / За заг. ред. Ю. Харіна. Мінськ, 2000. С.
 3. Програма. Семінар «Культура як соціальне явище»
  культурних цінностей: утилітарна, естетична, інформаційна, символічна. Їх місце і значення у соціально-історичному розвитку суспільства і особистості. 4. Типи культур: субкультури, контркультури. Культурний релятивізм. 5. Поняття культурного розвитку та культурної
 4. Глава 12 Структурні, функціональні та генетичні теорії пам'яті людини
  теорії пам'яті
 5. Круглий стіл за темою «Синергетична парадигма в суспільствознавство: тео-Ретик-методологічні особливості та евристичний потенціал »Питання для обговорення 1.
  Теорії нелінійних динамік в сучасній культурі. Мінськ, 1999. Панарін А.С. Глобальне політичне прогнозування в умовах стратегічної нестабільності. М., 1999. Пригожин І. Порядок з хаосу. Новий діалог людини з природою / І. Пригожин, І. Стенгерс. М., 2001. Синергетична модель суспільства / / Я.С. Яскевич. Соціальна філософія: антиномії людського буття: навч. посібник. Мінськ,
 6. 3.3. Основні методологічні принципи вітчизняної психології
  організації все більш складних форм поведінки і діяльності. Принцип активності: психічна орієнтування живих організмів носить активний орієнтовно-дослідницький характер, спрямований на дослідження навколишнього середовища і на прогнозування її можливих змін. Слід зазначити, що наявність внутрішніх форм фізіологічної активності, спрямованих на збереження сталості
 7. ОБРАЗИ НАУКИ
  культурні підходи, що стали основними для більшості наукознавчих дисциплін. У філософії, соціології та історії науки зараз приділяється значна увага не тільки вивчення самої науки, але й знання про неї, яке формується в залежності від особливостей соціокультурного буття науки. Цей ПІДХІД дає можливість представляти знання про науку як різні її образи. Образи науки - це
 8. 8.2. Теорії характеру
  організації своєї поведінки і вчинків у таких ситуа ціях і відносинах.
 9. 3.4. Основні парадигми у розвитку природничо-наукового знання (тема 15).
  Теорії відносності, квантової механіки і космології. Генетична революція в біології і становлення синтетичної теорії еволюції. Кібернетика та загальна теорія систем, їх роль у зміні стилю наукового мислення. Діяльнісний підхід як методологічна основа некласичного природознавства. Постнекласичні природознавство і пошук нового типу раціональності. Історично розвиваються,
 10. Принципи і правила соціокультурного аналізу громадянського суспільства
  теорії громадянського суспільства розробляються і використовуються спеціальні принципи. Вони поділяються нами на дві групи: принципи пізнання, які визначають наукову картину громадянського суспільства; принципи, які виражають його специфіку й істотні риси. Загальні принципи пізнання, які визначають наукову картину громадянського суспільства. 1. Принцип єдності та взаємозв'язку ідеальних і реальних сторін
 11. 8.3. Теорії здібностей
  теорії здібностей: а) здатності переважно успадковуються; б) здатності переважно формуються і розвиваються протягом індивідуального життя. У вітчизняній психології основні пояснювальні принципи теорії здібностей були закладені в роботах Б. М. Теплова і в подальшому конкретизувалися в численних дослідженнях. В. Н. Дружинін Теорія дворівневої структурної
 12. Моделі мислення в когнітивної психології
  теорії пам'яті). При цьому наголошується, що мислення: - передбачає використання наявної інформації (знань) і її перетворення: а) у формі образних і про-266 просторових репрезентацій, б) у вербальній формі і логічно організованій формі; - може призводити до конструювання нових репрезентує цій ( образів, понять, міжпонятійні схем) шляхом пре утворення вихідних
 13. 13.2. Культурно-історичний і діяльнісний підхід до пояснення процесів уваги
  теорії уваги: ??- увагу ніде не виступає як самостійний про цес; воно відкривається як спрямованість, послідовник ність, зосередженість будь-якої форми діяльності; - увага не має свого окремого, специфічного продукту. 304 1. Формування розумових дій являє собою подвійне освіту: а) мислиме предметний зміст, б) власне процеси
 14. Які існують способи пояснення психічних явищ?
  Теорії, які спираються на причинно-наслідкові зв'язки. Разом з тим, коли досліджуються живі об'єкти, а також соціальні чи психічні явища, причинно-наслідкові пояснення не завжди виявляються достатніми. Пояснення - спосіб пізнання явищ і подій шляхом їх підведення під загальний закон, теорію, концепцію, які верифіковані науковими методами, а також процеси виведення