Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

12.1. ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальні положення

Цю діяльність регулює Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. (далі - Закон).

Закон визначає правові засади здійснення оцінки майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів правовідносин з питань оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

Положення Закону поширюються на правовідносини, що виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових прав, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.

Оцінка майна, майнових прав та професійна оціночна діяльність регулюються Законом, іншими нормативно-правовими актами з оцінки майна, що не суперечать йому. Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правові норми щодо оцінки майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, застосовуються правила міжнародного договору.

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в ст. 9 Закону (далі - нормативно-правові акти з оцінки майна), і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності. У Законі:

- майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, у тому числі земельні ділянки, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо п.; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності; -

майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном , відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів та ін

) та права вимоги.

Незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання.

Процедури оцінки майна встановлюються нормативно-правовими актами з оцінки майна. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається звіт про оцінку майна. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається акт оцінки майна. Вимоги до звітів про оцінку майна та актів оцінки майна встановлюються відповідно до ст. 12 Закону.

Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна. Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені строки дії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) з дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником.

Випадки обов'язкового проведення оцінки майна встановлюються Законом.

Професійна оціночна діяльність (далі - оціночна діяльність) - діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень Закону, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків про вартість майна.

Оціночна діяльність може здійснюватися в таких формах: -

практична діяльність з оцінки майна, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна; -

консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі ; -

рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосовуваних процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових аюгов за оцінкою майна, в порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна; -

методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень щодо їх застосування; -

навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів.

Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватися виключно суб'єктами оціночної діяльності, визнаними такими відповідно до ст. 5 Закону.

Здійснення судової експертизи та судово-експертної діяльності, сутність яких полягає в практичному виконанні оцінки майна, відбувається з урахуванням вимог Закону.

Суб'єктами оціночної діяльності є: -

суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону; -

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що перебуває у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів оціночної діяльності встановлюються законами.

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит і отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону.

Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.

Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів встановлюються цим та іншими законами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. ПРОФЕСІЙНА ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ "
 1. МОРАЛЬ
  професійної діяльності вчених, діячів культури, мистецтва, освіти, охорони здоров'я, юриспруденції, економіки та політики. МОРАЛЬ - сукупність фактів морального змісту, яка підлягає оціночним узагальненню з позиції авторитетного думки в суспільстві. Мораль виступає як завдання, яке вимагає свого рішення і як теоретичне роздум виховно-педагогічного
 2. Тема 5. Естетична культура у професійному становленні майбутнього фахівця
  професійної культури, що визначає провідну ідею - усвідомлення необхідності естетичного самовиховання майбутніх фахівців. Насамперед, доцільно усвідомити категорії «естетична культура», «естетична культура суспільства», «естетична культура особистості»; визначте зв'язок перерахованих категорій з поняттями: «засоби», «форми», «сфери», «рівні» і т.д. Приступаючи до визначення
 3. САМОВОСПИТАНИЕ
  професійних і екстремальних ситуаціях. Поняття педагогічної (фахової) етикету і етики. Сутність професійної (службової) етики. Нормативна етика та етикет, регламентовані Законом про Освіті в РФ і та Статутом Вищої
 4. І. Економічні рамки технічної еволюції
  професійний аспект праці? Описуючи підприємство як цілісну систему праці, чи не ризикуємо ми уявити як спрощене ставлення між станом машинізацію (machinisme) та якості професійної праці робітника - те ставлення, яке фактично є комплексним і трансформується в залежності від економічного і соціального устрою розглянутого промислового організму?
 5. VI. Висновок
  професійної еволюції всієї промисловості, але вони є допоміжним матеріалом для інтерпретації безпосередньо спостережуваних фактів, показуючи, що випливають з них висновки пов'язані не тільки з особливими умовами на одному підприємстві або в окремо взятій промислової галузі. Ця інтерпретація ставить дві проблеми відносно структури і природи професій. Перша з них
 6. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  професійного творчого мислення філософа; охарактеризувати сучасні тенденції розвитку соціально-філософського знання; виявити роль соціальної філософії в дослідженні буття людини і суспільства в цілому, у функціонуванні та розвитку соціальних систем. Завдання вивчення даної дисципліни пов'язані з отриманням студентами комплексу знань і формуванням у них ряду вмінь. Студент повинен
 7. Висновок
  професійної еволюції можуть бути жорстко встановлені тільки в ході дослідження, що відноситься до всього комплексу промислового життя. Проте видається бажаним, щоб кожне дослідження приватного порядку формулювала загальні гіпотези, що відносяться не тільки до напрямів і фазам професійної еволюції, але також до відносин техніки і соціального, місцю і значущості
 8. ЛЮБОВ
  професійно-практичної діяльності. Любов до природи. Любов до істини. Любов до життя. Любов до мистецтва і т.д. Перша біблійна заповідь Мойсея говорить: «Возлюби ближнього свого, як самого себе». (Ш Біблія.-М., 1990). {Foto17} Тіціан. «ВЕНЕРА ПЕРЕД ДЗЕРКАЛОМ». 1550-і рр.. Венера - римсько-латинська богиня щасливого кохання. Їй покланялися, їй приносили дари в надії отримати підтримку в
 9. Класика, модерн і постмодерн в науці
  професійного (рефлексивного, або самозверненням, критичного) мислення, протягом яких вчені міняли свої уявлення про те, «що є наука». У результаті склалися досить відрізняються один від одного соціологічні культури, або стилістики професійного мислення вчених-суспільствознавців. Таблиця 2. Характеристика парадигм Парадигма Класика Модерн Постмодерн Основний
 10. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  професійної оціночної діяльності та діяльності у сфері фінансових послуг. Істотно розширено зміст розділу 6 допомогою аналізу авторського права і суміжних прав, стандартизації та підтвердження відповідності продукції, і відповідно змінено його найменування. Розділ 7 доповнено договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені
 11. I. Перше французьке дослідження в області індустріальної соціології
  професійних груп та їх функцій в деяких характерних для Франції галузях промисловості ". Дослідники повинні були спробувати по різних роках, наприклад, по 1920, 1935, 1948 рр.. Та по окремими професіями підвести підсумок, але не теоретичного плану і не спирається на просто випадково здобуті цифри з дуже часто вводять в оману офіційних рубрик, а реальний, більш чутливий до
 12. ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ І ТЕХНІКИ інтерв'ювання СІМ'Ї
  професійний консультант стає другом, членом сім'ї або членом компанії - при цьому він втрачає можливість змінити ту систему, частиною якої він став. З іншого боку, не сприйнятий сім'єю професійний психолог, який зберігає дистанцію і не володіє достатнім розумінням і проникненням в систему, ніколи не наблизиться до неї, а залишиться осторонь з усіма своїми знаннями, що не
 13. 6.1. Ринкові відносини - соціально-економічна основа маніпуляції людьми
  оцінною характеристикою будь-якої держави. Право оцінювати країни світу за цим критерієм взяв на себе конгрес США. Отримавши статус «країни з ринковою економікою», часто однобічно відкритою для експансії Заходу, держави як би відразу переходять в розряд демократичних і можуть розраховувати на більш прихильне ставлення Америки. Ті , хто намагається захистити свої ринки і національні