Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

11.4. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Необхідність надання державних гарантій захисту іноземних інвестицій обумовлена ??тим, що при здійсненні інвестицій в Україну (як і в інші держави) іноземні інвестори піддаються різним обмеженням і ризикам, зокрема податковому ризику, валютному ризику, ризику примусового вилучення їх майна та ін

У розділі II Закону «Про режим іноземного інвестування» встановлені державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.

Це означає, що інвестори іноземної держави одержують такі ж права, як і суб'єкти господарської діяльності України.

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних ін-вестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності.

В Україні, на відміну від деяких інших держав, не встановлені обмеження чи заборони на інвестиції в певні сфери економіки і не містяться певні обмеження щодо граничної частці іноземного інвестора в спільному з місцевими інвесторами підприємстві, в певних сферах (за винятком банківської та страхової діяльності).

У Законі передбачені гарантії у разі зміни законодавства - якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі, то протягом десяти років з дня набрання чинності такого законодавства на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені в Законі.

Спеціальне правило передбачено щодо угод про розподіл продукції. До прав н обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку його дії застосовується законодавство України, чинне на момент його укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.

Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб полягають в наступному.

Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотії. Зазначена реквізиція може бути проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України.

Все понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок вищевказаних дій, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та / або обгрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою.

Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною і ефективною.

Сума компенсації повинна виплачуватись у валюті, в якій були здійснені інвестиції, або будь-який інший прийнятною для іноземних-ного інвестора валюті відповідно до законодавства України. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).

Виходячи зі змісту законодавства, ця гарантія означає, що держава Україна зобов'язується не застосовувати будь-яких заходів (як тимчасових, так і постійних), які обмежували б право власності інвестора або інше право володіння, за винятком випадків, спеціально передбачених законодавством України.

Україна зобов'язується не націоналізувати майно іноземних інвесторів ні фактично, ні юридично, ні прямо, ні побічно. Хоча можливість реквізиції майна іноземних інвесторів не виключена, однак компенсація від дій держави повинна бути своєчасною, адекватною і ефективною.

Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності - в цьому випадку іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного фонду) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.

Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, отриманих у результаті здійснення іноземних інвестицій - іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і невідкладний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій.

Це положення відповідає встановленим у договорах про сприяння здійсненню та захист інвестицій гарантіям вільного, і без необгрунтованої затримки в будь-якій конвертованій валюті, переказу за кордон (репатріації): інвестицій, прибавочного капіталу, в тому числі реінвестовані доходи ; чистого прибутку, дивідендів, роялті, плати за допомогу та технічні послуги, відсотків та інших доходів; доходів, отриманих від повної або часткової ліквідації інвестицій; винагород та інших грошових виплат, виплачених найманим іноземним громадянам за роботу і надані послуги у зв'язку із здійсненням інвестицій .

Положення про порядок здійснення в грошовій формі іноземних інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його інвестиції, а також репатріації прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 р. № 482.

Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17.02.2000 р. (далі - Закон) спрямований на захист конкуренції між суб'єктами підприємницької діяльності, створеними без залучення коштів або майна (майнових і немайнових прав) іноземного походження, та суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю іноземного капіталу, забезпечення державного захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод громадян України.

Згідно з цим Законом на території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філіям, відділенням, відокремленим підрозділам, включаючи постійні представництва нерезидентів (далі - підприємства), створеним за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, а також об'єкти (результати) спільної діяльності на території України за участю іноземних інвестицій без створення юридичної особи, в тому числі на основі договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво, спільну діяльність та ін, підлягають валютному регулюванню та оподаткуванню за правилами, встановленими законодавством України з питань валютного регулювання та оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій, за винятком випадків, коли законами України встановлено пільговий порядок оподаткування підприємств, створених без участі іноземних інвестицій.

Спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені законодавством України, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України , згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Цей Закон поширюється на підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій, їх реєстрації, у тому числі до введення в дію і протягом дії Закону України від 13 березня 1992 року «Про іноземні інвестиції », Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 55-93« Про режим іноземного інвестування »та Закону України від 19 березня 1996 року« Про режим іноземного інвестування ».

Закон не поширюється на правовідносини, визначені Законом України «Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні».

Підприємства, які отримали позики (кредити) від міжнародних фінансових організацій під державні гарантії, які здійснюють операції з ввезення на митну територію України товарів, базою оподаткування яких є їх митна вартість, сплачують податки, збори (обов'язкові платежі ) у порядку який діяв до набрання чинності Законом, до повного погашення зобов'язань за такими позиками (кредитами) або до настання гарантійного випадку.

Дозвіл інвестиційних спорів

Законом від 16.03.2000 р. Верховна Рада України ратифікувала Вашингтонську Конвенцію 1965 р. про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, підписану від імені України 03.04.98 р. у м. Вашингтоні (далі - Конвенція). Конвенція ратифікована без будь-яких застережень.

Це розширює можливості захисту прав українських інвесторів за кордоном та іноземних інвесторів в Україні.

Спеціальним інститутом, створеним відповідно до Конвенції, є Міжнародний центр з врегулювання інвестиційних спорів (далі - Центр), метою якого є забезпечення вирішення через примирення і арбітраж інвестиційних спорів між державами - учасниками Конвенції та інвесторами інших держав - учасниць Конвенції відповідно до її Положеннями.

У компетенції Центру належить вирішення правових спорів, що виникають безпосередньо з відносин, пов'язаних з інвестиціями, між державою - учасником Конвенції (або будь-яким уповноваженим органом такої держави, про який повідомлено Центру) і фізичною або юридичною особою іншого держави - учасниці Конвенції, за умови письмової згоди учасників спору про передачу такого спору для вирішення Центром.

Крім держави - учасниці Конвенції, стороною в інвестиційному спорі можуть бути: будь-яка фізична особа, яка є громадянином держави - учасниці Конвенції, відмінного від держави, виступає в якості сторони в спорі (не може бути стороною в суперечці особа, яка коли була громадянином держави - учасниці Конвенції, виступає в якості сторони в такому спорі); будь-яка юридична особа держави - учасниці Конвенції, відмінного від держави, виступає в якості сторони в спорі.

Згідно Конвенції інвестиційні спори можуть вирішуватися двома способами: в порядку примирення і в порядку арбітражного розгляду.

Слід зазначити, що рішення Арбітражу є обов'язковим для сторін і не підлягає апеляції або іншому способу оскарження, за винятком передбачених у Конвенції. Кожна з сторін зобов'язана підкоритись та здійснювати дії, що відповідають вимогам рішення Арбітражу, за винятком випадків, якщо виконання рішення було призупинено відповідно до положень Конвенції. Кожна держава-учасниця Конвенції зобов'язана визнавати рішення Арбітражу в якості зобов'язуючого та забезпечувати виконання грошових зобов'язань, покладених рішенням Арбітражу, в межах своєї території таким же чином, як якщо б це було остаточне рішення судового органу цієї держави.

Виконання рішення Арбітражу здійснюється відповідно до законодавства про виконання вступили в силу судових рішень на території держави, де воно підлягає виконанню.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.4. ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"
 1.  11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
    державній економічній політиці - на 57 місці; по податковій системі - на 59 місці; за рівнем державної бюрократії - на 59 місці [Бізнес. - 1999. - № 37. - С. 9]. Згідно ст.400 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами та
 2.  Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ІІ)
    іноземними інвестиціями), на яких іноземні та вітчизняні інвестиції з'єднуються разом в ланцюзі: разові торгові угоди - створення експортних служб - відкриття торгових представництв - технічне сприяння, висновок і виконання договорів підряду - будівництво об'єкта на компенсаційній основі - створення підприємств з іноземними інвестиціями. - Задоволення внутрішнього
 3.  Державна підтримка інвестиційної діяльності
    державну підтримку інвестиційної діяльності на території Тамбовської області ". Інвестиційний конкурс. За особливо важливих інвестиційним проектам інвестори мають право на отримання державних гарантій, відповідно до чинного законодавства Російської Федерації і Тамбовської області. Визначення інвесторів для реалізації особливо важливих інвестиційних проектів проводиться
 4.  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    закордонних справ МП Мале підприємство МРТ Міжнародний поділ праці МЕК Міжнародна електротехнічна комісія НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи НДР Науково-дослідна робота НТП Науково-технічний прогрес ОУП Загальні умови поставки ПК Виробнича кооперація СИФ CIF - вартість, страхування і фрахт СК Страхова компанія СНД Співдружність
 5.  Нормативно-правові засади функціонування Суррей
    державних пенсійних фондах "та" Про пайових інвестиційних фондах "(в стадії розробки). По-четверте, закони, що стосуються умов здійснення інвестицій, що встановлюють податковий режим, що визначають організаційно-правову форму підприємств - одержувачів інвестицій. Наприклад, Федеральний закон" Про іпотеку ( заставу нерухомості) ", Земельний кодекс РФ. Іншим істотним елементом правової
 6.  Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
    державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності ». Там же визначено роль Президента, Уряду, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, МЗС, торгових представництв, державного митного комітету, ЦБ та інших (детальніше не розглядаємо в даній дисципліні). Повноваження держави щодо управління ЗЕД Формування концепцій і стратегій Забезпечення економічної
 7.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    державне регулювання ЗЕД. центр самостійно здійснює координацію ЗЕД суб'єктів. Б) іноземні особи здійснюють ЗЕД в РФ відповідно до їх національними законами. страхування ЗЕД може здійснювати тільки російський страховик. Г) вірно А, Б, В. Д) невірно А, Б, В. Відповідно до закону про державне регулювання ЗЕД ... одним з інструментів регулювання є
 8.  Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
    державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки РФ. Робота в цьому напрямку передбачає: оцінку ефективності застосування чинних законодавчих та інших нормативних правових актів в інформаційній сфері та вироблення програми їх вдосконалення; створення організаційно-правових механізмів забезпечення информацион ної безпеки;
 9.  ЗМІСТ
    іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА 62 Тема 8. Оцінка фінансової стійкості іноземного партнера ... 62 Тема 9. Інформаційне забезпечення ЗЕД 67 РОЗДІЛ III. ВИСНОВОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 68 Тема 10. Міжнародні договірні відносини 68
 10.  Види іноземних інвестицій
    державної податкової адміністрації (далі - Відповідач) про донарахування Позивачу податку на додану вартість та фінансових санкцій за його несплату. Рішенням арбітражного суду, залишеним без змін наглядовою інстанцією, позов задоволено з мотивів невідповідності рішення Відповідача чинному законодавству. Відповідач, не погодившись з судовими актами у справі, звернувся до Вищого
 11.  Активізація інвестиційної діяльності банків
    державних гарантій під інвестиції банків у промисловість. На регіональному рівні доцільно розробляти і приймати закони, які повинні передбачати пільги з податків і зборів на певний законом період для підприємств, що інвестують кошти на розвиток регіону, контроль за використанням інвестицій, гарантії з боку місцевої влади. У багатьох регіонах вже є приклади
 12.  Охорона авторських прав іноземних правовласників
    іноземним правовласникам може надаватися, якщо твір іноземного автора, зокрема, оприлюднено (вперше зроблено доступним для публіки) на території Росії. Що стосується випадків придбання іноземними фізичними особами або організаціями прав на твори, що охороняються в Росії, то такі особи і організації можуть використовувати такі права і розпоряджатися ними точно так
 13.  Укази Президента РФ з питань інформатизації та забезпечення інформаційної безпеки
    державну стратегію в галузі забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз політичного, економічного, військового, інформаційного та іншого характеру з урахуванням наявних ресурсів і можливостей. У Концепції вказується, що національні інтереси Росії в інформаційній сфері обумовлюють необхідність зосередження зусиль суспільства і
 14.  11.1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
    державними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності; - державне інвестування, здійснюване органами влади і управління України, Автономної Республіки Крим, місцевих рад за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і
 15.  Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області у 2001 році
    державної реєстрації про ліквідацію юридичної особи, - всього 18 19 19 19 19 19 22 у тому числі: - у зв'язку з відкликанням ліцензії за порушення банківського законодавства та нормативних актів Банку Росії 12 12 12 12 12 12 14 - у зв'язку з реорганізацією 6 7 7 7 7 7 8 з них: - у формі злиття --- у формі приєднання 6 7 7 7 7 7 8 у тому числі:
 16.  Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником
    державної податкової служби за своїм місцезнаходженням копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію (без фактичного ввезення її в Україну), оформленої постійним представництвом іноземного замовника, копії контракту, укладеного іноземним замовником з покупцем готової продукції, акта приймання-передачі готової продукції постійним представництвом іноземного
 17.  3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
    державних інформаційних і телекомунікаційних системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі та системи), програмні засоби (операційні системи, системи управління базами