Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

11.3. Теорії мислення у вітчизняній психології Структурна організація процесів мислення 1.

Основна функція процесів мислення - ориенти ровка суб'єкта в навколишньому світі за допомогою встановлен ня міжпредметних зв'язків і відносин на основі викорис тання різних засобів і способів: шляхом впливу предметів один на одного, шляхом використання гарматних засобів і засобів вимірювання , шляхом включення до організує цію мислення знаків і символів. 2.

Процеси встановлення міжпредметних зв'язків і від ношений можуть протікати на декількох взаємопов'язаних рівнях. Це розумові операції на рівнях нагляд но-дієвого, наочно-образного (конкретно-образно го), абстрактно-образного, понятійного (словесно-логічної ського) мислення.

-

Кожен новий рівень встановлення міжпредметних зв'язків і відносин розвивається на основі нижчих рівнів. -

Розвиток йде в напрямку від наочно-дієвих до понятійним формам мислення.

3.

На кожному рівні мислення встановлення межпред предметних зв'язків і відносин реалізується за допомогою ряду універсальних оборотних операцій: аналіз і синтез; абст рагірованіе - узагальнення і конкретизація та ін 4.

На словесно-логічному рівні в якості засобів ор ганізації мислення виступають знаки і символи, які дозволяють: а) фіксувати результати розумової деяте льности людини в логічних формах понять, суджень, умовиводів, б) організовувати і здійснювати предва рительное орієнтування в реальності на основі виконання ня розумових операцій і дій.

269

Функціональні теорії мислення. Психологічні механізми мислення

С. Л. Рубінштейн

Механізм аналізу через синтез -

пізнавати явища і предмети включаються в нові зв'язки, відносини , взаємодії з іншими явищами і предметами (синтез). -

Завдяки цьому виявляються, абстрагуються і уста навливаются нові властивості досліджуваних предметів і яв лений (аналіз). -

Нові властивості і способи їх виявлення можуть фиксиро тися за допомогою знаково-символічних засобів у якос стве нових узагальнень і понять.

Л. С. Виготський

Механізм абстрактного синтезу -

У процесах емпіричного аналізу (аналізу через синтез) встановлюються, абстрагуються і фіксуються сущест ються ознаки предметів і явищ. -

Виявлені ознаки абстрагуються і об'єднуються за різними підставами (синтез), що забезпечує форми рование не тільки емпіричних узагальнень, а й теоре тичних понять, спрямованих на пояснення предме тов і явищ. -

Отримані шляхом розумового конструювання по нятия фіксуються в знаково-символічних засобах.

Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, А. В. Запорожець, П. Я. Гальперін Механізм інтеріоризації

Існує два взаємопов'язані напрями формування і розвитку довільних, навмисних орієнтовно-дослідницьких дій, спрямованих на встановлення міжпредметних зв'язків і відносин.

270

1. Перший напрямок розвитку: від розділеного (совмест ного) дії до дії безпідставного та індивідуальному. -

Розвиток умінь підпорядковувати свої дії, спрямовані на встановлення міжпредметних зв'язків і відносин, ре чевим вказівкам іншої людини (дорослого). -

Розвиток у суб'єкта умінь організовувати за допомогою мови процеси встановлення міжпредметних зв'язків і від ношений з іншими людьми. -

межфункциональной об'єднання обох умінь в одну функцію - формування довільності в процесах встановлення міжпредметних зв'язків і відносин. Овла дення власними процесами мислення (див. нижче).

2. Другий напрямок розвитку: від зовнішніх довільної них дій з предметами до внутрішніх розумовою фор мам виконання дій. -

Доречевое розвиток мислення в процесах практичного встановлення міжпредметних зв'язків і відносин. -

межфункциональной об'єднання доречевой форм миш лення і мовних функцій. Оволодіння зовнішніми развер нутимі формами мовної організації процесів уста новлення міжпредметних зв'язків і відносин - процес сов мислення. -

Перетворення зовнішніх форм мовної організації мислення (через егоцентричних мова) у внутрішні форми мовної організації. -

Подальше скорочення і автоматизація внутрішніх мовних форм організації і довільного виконання розумових (розумових) дій.

А. Н. Леонтьєв

Теорія мислення людини

1. Які еволюційні джерела формування процесів мислення у живих організмів?

Вихідною основою формування та розвитку мислення як особливої ??психічної функції виступають формірующі-

271

еся в процесі еволюції у вищих тварин способи орієнтування і організації поведінки в навколишньому світі на основі встановлення міжпредметних зв'язків і відносин у конкретних ситуаціях (Леонтьєв, 1965).

2. Які фактори забезпечують перехід від еволюційних законів розвитку психіки тварин до культурно-историче ським законам розвитку психіки людини, а також законам розвитку людських форм мислення?

Прямі предки людства еволюціонували в напрямку об'єднання в спільноти, які характеризувалися: -

спільним виконанням загальної діяльності при рас пределенія дій між членами співтовариства - спеці ализации у виконанні окремих дій ; -

розвитком і вдосконаленням способів використання і виготовлення гарматних і знаково-символічних засобів, які забезпечують більш високу ефективність у рас пределенія, організації та виконанні спільних дейст вий.

Все це принципово змінює характер психічної орієнтування, організації та реалізації людської діяльності та поведінки, а також служить основою для вдосконалення механізмів мислення.

3. У чому полягає основна відмітна особливість ність мислення людини від мислення тварин?

Особливістю розумових дій є неповнота умов, в яких вони реалізуються. Спосіб досягнення в певних умовах мети, яку слід виявити або побудувати, становить основу будь розумової задачі.

Розумові завдання реалізуються в два етапи: а) відкриття нових міжпредметних відносин і зв'язків у певних умовах (підготовчий етап), б) включення їх у процес рішення (виконавчий етап).

272

-

У тварин підготовчий і виконавчий етапи ніколи повністю не відокремлюються один від одного. -

У людини підготовчий етап - власне познава вальний, орієнтовний - відокремлюється від виконавець ного етапу і починає існувати самостійно і фіксуватися як продукт пізнавальної діяльності у формі значень за допомогою мови і знаково-символічні ських засобів.

Опосередковані мовою розумові форми орієнтовних операцій і дій людини відокремлюються від предметно-практичних виконавчих складових діяльності і можуть набувати характеру самостійного виду пізнавальної діяльності, яка утворюється за механізмом зсуву мотиву на мету.

4. Як фіксуються і транслюються способи і результати людського мислення?

Виготовлення, використання і вдосконалення знарядь дозволяє об'єктивно фіксувати способи вико-нання дій та операцій, а також діапазон можливих результатів, які виходять завдяки використанню знарядь. Знаряддя виступають першими матеріальними засобами узагальнення об'єктивних властивостей навколишнього світу і засобами фіксування таких узагальнень. У подальшому цю функцію найбільш ефективно починають виконувати мову і різні знакі-во-символічні кошти. -

Фіксування способів встановлення все нових межпред предметних відносин та зв'язків з допомогою мови та інших зна ково-символічних засобів у процесі суспільно-ис торического розвитку забезпечує формування собст венно людських, мають суспільно-історичну природу, психологічних механізмів мислення. -

Людські способи мислення формуються в процес сах включення дитини в спільні форми діяльності та опосередковані мовою форми спілкування з іншими

273

18 . Замовлення № 4624.

Людьми, в яких задаються зразки орієнтування в способах вирішення різних завдань на основі встановлення різноманітних міжпредметних відносин і зв'язків.

5. Як процеси мислення включаються до складу людської діяльності?

Процеси мислення включаються до складу будь-якого людського дії або будь-якої людської діяльності у формі зовнішніх і розумових дій та операцій. При цьому узагальнені цілі розумових дій за механізмом «зсуву мотиву на мету» можуть набувати характеру мотивів-цілей. В результаті формується самостійна розумова діяльність. У цьому зв'язку слід розводити: -

розумові операції - усвідомлюються; служать автома тизированной способами встановлення міжпредметних зв'язків, відносин і виконання різноманітних думки тільних дій; -

розумові дії - забезпечують процеси осоз нанного і цілеспрямованого встановлення межпредмет них зв'язків і відносин; -

розумову діяльність - підпорядкована пізнавально му мотиву, який направляє активність суб'єкта на ре шення певного діапазону проблем і завдань.

Розумовий процес як система операцій і дій у складі людської діяльності характеризується: а) наявністю мотиву, б) цілями, які формулюються і досягаються в певних предметних умовах у процесах реалізації дій, в) наявністю засобів; г ) способами досягнення цілей - операціями; д) результатами.

6. Як долаються кордону безпосередньо-чуттєвого пізнання у процесах встановлення міжпредметних відносин і зв'язків шляхом використання гарматних засобів?

Межі безпосередній перцептивної орієнтування людини поступово перестають виступати кордонами його пізнання. Вони розширюються за рахунок опосередкованого по-

знання предметів і явищ у процесі використання людиною різноманітних гарматних, а пізніше і знакових засобів. -

Те, що безпосередньо не реєструється органами чуття людини, пізнається шляхом впливів за допомогою одних предметів на інші предмети. -

Результати взаємодій між предметами сохраня ються на предметах і реєструються органами почуттів як властивості предметів. -

Це дозволяє по відчувати й сприймати резуль татам дій укладати про явища і властивості, недо ступні безпосередньому сприйняттю.

7. У чому полягає основний критерій, що дозволяє виділяти процеси мислення як особливого психічного процесу?

Мислення - це особливий спосіб психічної орієнтування, що забезпечує виділення і фіксацію суб'єктом різноманітних міжпредметних відносин і зв'язків у процесі планування та реалізації ієрархічно орга-нізовнних взаємно підлеглих операцій і дій (А. Н. Леонтьєв, Запорожець, Гальперін).

Основним критерієм появи мислення є встановлення міжпредметних зв'язків та відносин шляхом функціонального використання однієї дії (операції) в якості засобу досягнення мети іншої дії. -

Метою першої дії виступає таке перетворення предметних умов, яке робить можливим реализа цію іншої дії, що необхідно для досягнення ня наступної мети. -

Мислення здійснюється в процесах орієнтовно но-дослідного пошуку і виявлення таких відно шений і зв'язків між діями в певних пред предметних умовах (задача), які забезпечують достиже ня певної кінцевої мети. -

274

18 *

275

- Мета, спосіб досягнення якої необхідно обнару жити і побудувати в певних предметних умовах, становить розумову задачу (завдання - мета, дана в певних предметних умовах).

'8. Як формуються розумові скорочені форми встановлення міжпредметних відносин і зв'язків - розумові форми мислення людини?

 Встановлення міжпредметних відносин і зв'язків з опорою на мову і знаково-символічні кошти веде до відносного відділенню значень (уявлень, понять) від ситуативної, конкретно-предметної віднесеності слів і знаків. У результаті формуються особливі розумові дії над значеннями. -

 Значення фіксуються в мові, знаках, символах і результат але являють собою узагальнену орієнтовну основу практичних предметних дій. -

 Такі узагальнені способи орієнтовних операцій і дій (уявлення та поняття) починають актуалізації зірованним в психіці суб'єкта не тільки під воздействи ем предметних умов у конкретних ситуаціях (як у вищих тварин), а й надситуативно - в результаті використання відповідних мовних та інших зна- ково-символічних засобів. 

 Перетворення сукцессивной форм зовнішніх, розділених з іншими людьми орієнтовних компонентів дій, спрямованих на встановлення міжпредметних відносин і зв'язків, в симультанні форми розумових операцій і дій є одним з фундаментальних законів розвитку мислення і розумових здібностей людини. 

 9. Яка роль граматичної та логічної організації мовних та знаково-символічних засобів у мисленні людини? 

 У міру розвитку людського суспільства і вдосконалення пізнавальної діяльності розвиваються всі бо- 

 276 

  леї складні послідовності орієнтованих дій, які спрямовані на встановлення міжпредметних відносин і зв'язків. Такі способи орієнтування починають фіксуватися в мовних засобах шляхом розвитку граматичних і логічних способів їх організації; пізніше для цих цілей починають створюватися спеціальні штучні знаково-символічні кошти. -

 Збільшується просторово-часове відділі ня в людській діяльності розумових ориенти ровочной компонентів виконуваних дій від прак тичних зовні виконавчих компонентів веде до розвитку різних видів розумових орієнтовно но-пізнавальних та дослідницьких дій і дея- тельностей. -

 При цьому фіксуються і встановлювані з опорою на знаково-символічні кошти міжпредметні зв'язки і відносини можуть набувати як завгодно велику про тяженіі. -

 У міру збільшення протяжності таких послідовник ностей розумових операцій і дій, а також їх по стоянного повторного відтворення виділяються, узагальнюються і фіксуються закономірні способи уста новления певних типів міжпредметних отноше ний та зв'язків з допомогою мовних граматичних і логи чеських операцій. -

 Пізніше для цілей суворого фіксування певних способів встановлення міжпредметних відносин і свя зей починають розроблятися штучні логічно організовані знаково-символічні системи. 

 10. Б яких формах фіксуються результати розумових дій людини? 

 Результати формування і розвитку процесів мислення являють собою узагальнені способи організації орієнтовно-дослідних операцій і дій, які актуалізуються і використовуються суб'єктом для встановлення різних міжпредметних зв'язків і ставлення- 

 277 

  ний. Вони фіксуються в різних допонятійного і в понятійних узагальненнях з опорою на мовні та знаково-символи-етичні засоби. -

 Формування узагальнень є процес перенесення опера ций і дій в нові ситуації. Процес мовного загально ня є окремий випадок перенесення і узагальнення - перено са та узагальнення значень слів. -

 Суб'єктивно узагальнення можуть відтворюватися і реф лексівно аналізуватися у формі феноменів різної ступеня ясності, складності, абстрактності. 

 П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна, Н. Г. Салмінаідр. Закономірності формування внутрішнього плану розумових дій, який забезпечує організацію мислення, поведінки і діяльності людини 

 1. Що початково закладено в основу психічного розвитку че дини, її свідомості і особистості? Який склад людських дій? 

 Психічний розвиток людини початково забезпечується оволодінням зовнішніми предметно-практичними діями у відповідності з тими зразками, які задаються іншими людьми у спільних взаємодіях. Будь-яка дія включає: -

 орієнтовну, початково психологічну складаю щую. Орієнтовні складові дії включа ють операції орієнтування, планування, контролю; -

 виконавчу (м'язово-рухову) складаю щую. Виконавча частина дії включає виконай тільні операції та операції корекції дії по ходу виконання. 

 2. Які основні функції реалізуються різними типами операцій, що входять до складу дій? 

 Кожен тип операцій у складі дії забезпечує свої специфічні функції. 

 278 

-

 Функції орієнтування початково забезпечуються ориен тіровочно-дослідними операціями органів почуттів, які ведуть до побудови перцептивного образу ситуації. -

 Операції планування майбутніх дій предпо лагают встановлення міжпредметних зв'язків і відносин в процесі орієнтування (мислення). -

 Виконавчі операції забезпечують реалізацію дії відповідно до плану. -

 Операції контролю забезпечують зіставлення реально одержуваного результату з передбачуваним (запланований вим) результатом. -

 Операції корекції забезпечують виправлення дії по ходу його виконання. 

 У міру скорочення та автоматизації такі операції перетворюються на образи, уявлення, поняття, а також в способи їх розумових перетворень. 

 3. Що виступає в якості одиниці аналізу процесів мислення? 

 Процеси мислення людини початково являють собою дії практичного встановлення міжпредметних зв'язків і відносин, що переносяться у внутрішній розумовий план. В якості одиниці мислення виступає окрема дія, спрямована на встановлення міжпредметних відносин або зв'язків. 

 4. У чому полягають основні особливості формування та розвитку людських форм мислення? 

 Розумові дії формуються на основі розділених з іншими людьми зовнішніх практичних дій встановлення міжпредметних зв'язків і відносин до дій індивідуальним і розумовим. Перетворення початково зовнішнього спільного предметного дії в самостійне і розумова дія включає кілька етапів: 

 - простежування дії, виконуваного іншим челове ком, в плані сприйняття; 

 279 

.

  - включення у виконання розділеного з іншими людьми дії, яка може представляти собою: а) предмет но-практичне матеріальна дія з реальними об'єктів тами; б) «матеріалізоване» дія, що виконується з зображеннями або знаково-символічними об'єктами; -

 самостійне виконання предметно-практичного або матеріалізованого дії з опорою на зовнішню гучну мова, а потім з опорою на внутрішню розверну тую мова «про себе»; -

 рівень самостійних дій над уявними предметами, зображеннями, схемами, моделями з опо рій на розгорнуту мова «про себе»; -

 рівень скорочених і автоматизованих розумових дій у внутрішньому розумовому плані. 

 5. Яка роль мови у розвитку пізнавальних можли ностей людини? 

 Принаймні оволодіння суб'єктом діями і операціями позначення і заміщення мовними знаками орієнтовних і виконавчих складових дій забезпечується їх фіксування у формі значень. -

 Мовні засоби починають забезпечувати процеси ак туалізаціі в психіці людини певних значень, а також організацію дій по їх перетворенню. Фор мируется внутрішній план розумових дій. -

 Принаймні оволодіння різноманітними знаково-символічні ськими системами і способами їх використання людина удосконалює способи довільній організації та розширює функціональні можливості власного внутрішнього плану розумових дій (свідомості). 

 6. Що виступає в якості результату орієнтовно но-дослідницької активності суб'єкта, який интег рірует всі пізнавальні психічні функції? 

 У міру безпосередньо-чуттєвого знайомства з предметами навколишнього світу і оволодіння способами їх перетворення на основі інтеріоризації орієнтовно 

 280 

  них та виконавчих компонентів різноманітних предметних дій формується, уточнюється і вдосконалюється протягом життя суб'єкта образ світу, який фіксується в пам'яті суб'єкта і виступає орієнтовною основою для організації різноманітних дій. 

 7. Які основні напрямки розвитку та особливості організації внутрішнього плану розумових дій? 

 Внутрішній план розумових дій включає перетворення уявлень і понять, які в різній мірі організовані знаково-символічними засобами. -

 Для організації розумових дій над представлени ями та поняттями можуть використовуватися: а) зовнішні мате ріальні (наприклад, графічні або мовні) знакі- во-символічні кошти, б) інтеріоризовані суб'єктом внутрішні способи використання знаків і символів (внутрішня мова, а також подаються зна- ково-символічні схеми, моделі різного ступеня узагальненості і абстрактності). -

 Інтеріоризовані знаково-символічні изобра вання, схеми, моделі, в свою чергу, можуть ставати предметом перетворення в розумовому плані з викорис зованием інших знаково-символічних засобів (зовн них і внутрішніх). Виникають ієрархічні і гетерархі- ческие відносини між різними рівнями організує ції розумових дій. -

 Будь-які види початково розгорнутих у часі (сукцес- пасивного) розумових дій у міру оволодіння ними суб'єктом скорочуються, автоматизуються, приобрета ють симультанний характер і перетворюються в умствен ві операції, які забезпечують умови для виконан нения інших, все більш складних розумових дій. Так формуються складні ієрархічні відносини між розумовими діями і розумовими опера ціями. 

 281 

  Дослідження, що проводяться в руслі поетапного формування розумових дій і розумових операцій в контексті теорії інтеріоризації, дозволили встановити деякі механізми, що лежать в основі інтуїтивного і творчого мислення. 

 П. Я. Гальперін 

 Механізми, що лежать в основі інтуїтивного 

 і творчого мислення 

 1. Основну роль в процесах інтуїтивного і творчо го вирішення різноманітних завдань виконують два фактори: -

 усвідомлювані орієнтовно-дослідницькі дейст вия, спрямовані на виділення основних умов заду чі, а також на встановлення міжпредметних зв'язків та відно шений між умовами; -

 неусвідомлювані автоматизовані розумові опе рації, які раніше в процесах формування могли представляти складні системи розумових дейст вий. 

 2. Якщо рішення отримано переважно на основі автоматизованих прийомів розумової діяльно сти - розумових операцій, то сам спосіб вирішення буде вимагати свого розгортання і усвідомлення. -

 Процес усвідомлення способу вирішення необхідно пред вважає фіксування (вираз) в знаково-симво- лической формі тих операцій, які забезпечили ре шення. -

 Процес усвідомлення способів і прийомів вирішення може перетворюватися для суб'єкта в самостійну за дачу. 

 Ще один психологічний механізм організації інтуїтивних форм мислення в контексті діяльнісного підходу досліджено Я. А. Пономарьовим. 

 282 

  Я. А. Пономарьов 

 Механізми включення «побічного» неусвідомлюваного 

 досвіду у вирішення творчих завдань 

 1. При виконанні різноманітних предметних дій в пам'яті суб'єкта фіксується два види досвіду: -

 усвідомлюваний, який: а) формується в результаті опо средствованних знаково-символічними засобами, цілеспрямовано реалізуються дій, б) може бути довільно актуалізований при необхідності; -

 інтуїтивний, неусвідомлюваний, який: а) не фіксують ван в знаково-символічних засобах; б) утворюється сти стихійних поза полем довільної уваги суб'єкта; в) в по наступному не може бути безпідставно актуалізовано. 

  2.

 Інтуїтивний, неусвідомлений досвід постійно на накопичуються в якості «побічного» продукту целенаправ ленно реалізованих дій. 3.

 Рішення творчих завдань складається з трьох основ них фаз: 

-

 фаза довільного, усвідомлюваного логічного пошуку способу розв'язання; -

 фаза інтуїтивного пошуку та виявлення в «неусвідомлюване мом досвіді »способу вирішення; -

 фаза вербалізації інтуїтивного рішення, а також його формалізації. 

 4. Інтуїтивне творче рішення нових завдань стано вітся можливим за низки умов: -

 наявності побічного продукту раніше виконуваних дейст вий в неусвідомлюваному досвіді; -

 високому рівні пізнавально-пошукової мотивації; -

 ясної і чіткої формулюванні завдання; -

 відсутності домінування надмірно автоматизований вих усвідомлюваних способів дії. 

 283 

 Ряд функціональних особливостей розумових операцій у складі інтуїтивних і творчих розумових дій, а також зв'язок розумових операцій з емоційними і мотиваційними процесами - операциональное значення і операціональні сенс - виявлено в дослідженнях О. К. Тихомирова (1969, 1984). 

 О. К. Тихомиров 

 Психологічний механізм емоційного 

 передбачення в процесах рішення розумових 

 задач 

 1. Виконання творчого розумового дії, підлеглого певної мети, реалізується за допомогою розумових операцій - автоматизованих, неусвідомлюваних екпортувати прийомів і способів вирішення. 

 2. Кожна операція в залежності від функціональної необхідності в процесі вирішення стосовно мети дії набуває операциональное значення. 

 - Ефективність використовуваних операцій (їх операційн нальное значення) визначається: а) досягненням мети і вирішенням завдання, б) найбільш простим способом рі ня, заснованим на виборі певних операцій з діапазону можливих і необхідних. 

 3. У процесі вирішення завдань операциональное значення від Біра і реалізованих операцій не усвідомлюється, але емоціо нально переживається суб'єктом як операціональні сенс. -

 Операціональні сенс через усвідомлювану мету і сенс дії пов'язаний з мотивом реалізованої діяльно сти. -

 Сенс операції, використовуваної в ході рішення задачі, може бути зареєстрований: а) об'єктивно - по зрушень фізіологічних показників (ЧСС, КГРІ ін), б) суб'єктів тивно, в самозвіті випробуваного - як переживання емо ционального стану (наприклад, у формі «осяяння», 

 інсайту). 

'

 284 

 4. Новий спосіб встановлення міжпредметних зв'язків і відносин у певній ситуації при вирішенні завдання емоційно фіксується. У подальшому емоційні переживання визначають напрями пошуку вирішення завдань в аналогічних ситуаціях. -

 Регулююча функція емоцій у процесах рішення за дач, як правило, не усвідомлюється суб'єктом. -

 Пережиті емоції можуть (в лабораторії) реєструються тися по вегетативним змінам, випереджаючим ви полнение успішної дії (механізм емоційного передбачення). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "11.3. Теорії мислення у вітчизняній психології Структурна організація процесів мислення 1. "
 1.  Глава 11 Структурні, функціональні і генетичні теорії мислення (Інтелекту) людини
    теорії мислення (інтелекту)
 2.  Моделі мислення в когнітивної психології
    теорії пам'яті). При цьому наголошується, що мислення: - передбачає використання наявної інформації (знань) і її перетворення: а) у формі образних і про-266 просторових репрезентацій, б) у вербальній формі і логічно організованій формі; - може призводити до конструювання нових репрезентує цій ( образів, понять, міжпонятійні схем) шляхом пре утворення вихідних
 3.  Психофізіологічні підходи і теорії, зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
    вітчизняній психології початково закладалися в роботах І. М. Сєченова та І. П. Павлова. Слід особливо підкреслити, що якщо в концепції Сеченова початково були присутні прагнення вивести психічні явища зі складних відносин між організмом і середовищем, то в теоріях Павлова (і особливо у його послідовників-фізіологів) присутній неявне прагнення звести складні психічні явища до
 4.  50. Види мислення
    мислення: практично-дійове, наочно-образне і словесно-логічне. Практично-дійове мислення характеризується тим, що тут розумова задача вирішується безпосередньо в процесі діяльності. Практично-дійове мислення є і історично, і онтогенетично найбільш раннім видом мислення людини. Саме з цього виду починався розвиток мислення в людини в
 5.  8.1. Теорії темпераменту
    теорії темпераменту давньогрецьким лікарем Гіппократом було закладено припущення про те, що темперамент людини залежить від змішування в організмі людини чотирьох рідин і переважання однієї з них над іншими: 1) кров («сангвіс»), 2) лімфа («флегма»), 3) жовч («холі»), 4) чорна жовч («мелан холі»). У вітчизняній психології основні положення теорії темпераменту були закладені І. П.
 6.  8.3. Теорії здібностей
    теорії здібностей: а) здатності переважно успадковуються; б) здатності переважно формуються і розвиваються протягом індивідуального життя. У вітчизняній психології основні пояснювальні принципи теорії здібностей були закладені в роботах Б. М. Теплова і в подальшому конкретизувалися в численних дослідженнях. В. Н. Дружинін Теорія дворівневої структурної
 7.  2. Абсолютна поділ
    мислення не обмежена. Найближче відмінність полягає в тому, що дві сторони, які, як ми бачили, - відповідають принципам двоякого роду, різні за своїм вихідним пунктам. Одна сторона, суб'єктивне мислення, є рух мислення, оскільки воно ис-ходить з безпосереднього, одиничного буття і підноситься в ньому до загального, нескінченного, як це має місце в першій доказах буття
 8.  Чим характеризуються закони в психології?
    теорії широко спираються як на телеологічні, так і на причинно-наслідкові способи побудови пояснень (див. вище). У зв'язку з цим корисно поставити питання: що являє собою психологічна причинність у складі психологічних теорій, що спираються на різноманітні пояснювальні підстави і припущення? Психологічна причинність припускає встановлення прихованих,
 9.  Джон Бродус Уотсон (1878-1958) Біхевіоризм 1.
    психологія повинна вивчати об'єктивні яв лення. Предметом психології має бути тільки спостеріга даємо поведінку і об'єктивно реєстровані двигун Цінні та фізіологічні реакції організму на разнообраз ві стимули із зовнішнього середовища. 2. Основні завдання психології: - 'виявлення і опис різних типів реакцій на зовнішні стимули; - дослідження процесів (законів) утворення нових ре
 10.  Зміст
    організації оборони. Тил під час Великої Вітчизняної Війни 34 2.4. Початок формування антигітлерівської коаліції. Лендлізу 38 Вирішальна роль СРСР у розгромі Німеччини та її союзників 41 Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної Війни. (19 листопада 1942 р. - 1943 р.) 41 Тегеранська конференція. Відкриття другого фронту в Європі 50 Завершальний етап Великої Вітчизняної Війни (січень 1944-9 травня
 11.  Глава 13 Структурні, функціональні та генетичні теорії уваги людини
    теорії уваги
 12.  Глава 12 Структурні, функціональні та генетичні теорії пам'яті людини
    теорії пам'яті
 13.  ПЕРЕЛІК ТЕМ, рекомендований для методологічний семінар з філософських проблем МАТЕМАТИКИ (иа три роки занять з викладачами)
    теорії множин. Природа парадоксів в математиці і логіці. 3. Недостатність теоретико-множинного підходу. 4. Логіцизм як програма відомості математики до логіки. 5. Формалізм і його неспроможність. 6. Інтуіціонізм як прояв конструктивізму в математиці. 7. Сутність діалектико-матеріалістичного підходу до обгрунтування математики. 8. Підсумкове заняття: Зростання