Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

11.2.3.2. Анкета

Анкета або опитувальний лист «являє собою щось більше, ніж просто суму окремих питань. Не викликає сумнівів у дослідників і те, що компонувати його необхідно, керуючись психологічними, а не предметно-логічними міркуваннями »[389, с. 280].

Зазвичай анкета складається з трьох розділів. Перший, вступний, включає дані про організатора опитування (установа, громадська організація, група осіб), звернення до опитуваному, опис цілей опитування, пояснення щодо заповнення анкети. Тут же слід запевнити випробуваного (анкетируемого) про анонімність опитування. Вступ має бути лаконічним і ввічливим. Основна частина складається з питань і місця для відповідей. При закритих питаннях тут же наводяться пропоновані варіанти відповідей. Заключна частина анкети містить вираз подяки опитуваному, а іноді і запрошення до подальшої співпраці.

При розробці анкети гранично ретельно враховуються викладені раніше вимоги до запитальника, оскільки в процесі анкетування вже немає можливості внести які-небудь корективи, чого не виключає інтерв'ю. Деякі з цих вимог стосовно до анкетування навіть зводяться в ранг принципів побудови анкети [428]. Повторимо найбільш важливі з них - це логіка і надійність. Логіка увазі адекватність програмних питань завданню дослідження та їх грамотний «переклад» у анкетні питання, які формулюються таким чином, щоб отримати адекватні відповіді. Надійність забезпечується зрозумілістю питань респондентам і використанням в оптимальній комбінації різних типів питань.

Ще одна вимога до запитальника, яка купує для анкетних опитувань статус принципу, - це врахування специфіки культури, досвіду, освітнього рівня опитуваного контингенту. Стилістика питань і загальна структура анкети повинні відповідати потенційної аудиторії. Оскільки психологічні анкети базуються на самоспостереженні і самозвіті, то анкетне метод не застосуємо до дітей і до обстежуваним з низьким культурним рівнем [213, с. 36]. Приватним проявом цього принципу виступає вимога врахування так званого «стилю респондента». Під стилем респондента маються на увазі «індивідуально-психологічні особливості людини, які проявляються в його відповідях на анкетні питання і не мають безпосереднього відношення до їх змісту» [55, с, 137].

Досвід наукових опитувань дозволяє виділити кілька типових стилів, що перешкоджають опитуванням і отриманню адекватних відповідей: 1) відмова від участі, 2) «так»-тенденція, 3) випадковість відповіді, 4) неявне ухилення, 5 ) категоричність суджень, 6) неправда. Нейтралізації першого стилю допомагає чітке формулювання мети опитування, якісне зовнішнє оформлення анкети, вдалий вибір місця і часу анкетування. Тенденція до вираження згоди, притаманна багатьом людям, згладжується більш розгорнутими питаннями. Випадковий характер відповідей, що залежить від властивостей особистості респондента, подолати в анкетуванні важко. Але випадковість може провокуватися і самим опитуванням - його складністю, монотонністю, нудьгою. Тут можуть допомогти більш прийнятні формулювання питання і привабливий вигляд анкети. Прихована ухильність виражається у великій кількості невизначених відповідей типу «не знаю», «важко сказати». Її подоланню сприяє конкретизація питань. Категоричність суджень, допомагають пом'якшити приховані в питаннях підказки або застосування закритих питань з набором не надто категоричних відповідей. Можливо знівелювати екстремуми відповідей на стадії первинної обробки даних шляхом об'єднання різких оцінок з близькими, але більш м'якими. Брехливі відповіді, що виникають як з боязні правди, так і з бажання «зробити послугу» досліднику, можна попередити підкресленою анонімністю, доброзичливої ??та ділової обстановкою опитування.

Велике значення має оформлення анкети: її компактний, легкий для читання і привабливий вигляд. Естетика і наочність! Тут важливо і якість паперу, і поліграфія, і розташування тексту (верстка). Якісне оформлення анкети крім полегшення її сприйняття сприяє і прийняттю респондентом самого опитування. Факт красивою і добротної анкети сприймається респондентом як данина поваги до нього і побічно говорить про респектабельність організаторів та суспільної значущості опитування.

Використання різних типів шрифтів дозволяє відокремити питання від пропонованих відповідей, звернути увагу респондента на окремі фрази і слова, виділити найбільш суттєві елементи анкети, візуально структурувати текст. Для пожвавлення опитувального листа нерідко використовують простенькі малюнки і знаки. Питання про використання кольору поки не має однозначного вирішення.

Ні задовільною статистики по різнобарвності опитувального бланка. Що стосується кольору анкети в цілому, то дані практики опитувань узгоджуються з дослідженнями в області сприйняття кольору (наприклад, за тестами Люшера): переважніше сині та зелені тони, небажані червоні й коричневі, стимулюючі збудження і тривогу [55].

При верстці анкети зазвичай дотримуються наступних основних правил: 1.

Тематичні розділи супроводжуються вступітельниміпоясненіямі. 2.

Кожне питання забезпечується чіткою інструкцією, як нанего відповідати. 3.

Чи не прийнятні розриви тексту одного питання або його розташування частинами на різних сторінках анкети (переносвопроса). 4.

Всі питання нумеруються цифрами, а варіанти відповідей назакритие питання індексуються буквами. 5.

Кількість питань у табличній формі має бути мінімальним, так як таблиці сильно захаращують анкету. 6.

Якщо передбачається пряме використання анкетногобланка в обробці даних на ЕОМ, то відповіді можуть шифруватися. А для шифрів оставляется спеціальне місце Наполі анкети. 7.

Розмір анкети має два аспекти: зовнішній і внутренній.Внешній включає формат аркуша і кількість лістов.Формат повинен бути охоплюємо єдиним поглядом, його розмір повинен сприяти симультанного воспріятіюліста. Бажано також дотримати звичні для даного контингенту опитуваних розміри письмових документів. Таким чином, найбільш прийнятний формат від половини до цілого стандартного машинописного аркуша, чтосовпадает з форматом основної маси книг. Число лістованкети визначається кількістю і довжиною питань і використовуваним шрифтом. Число питань одночасно визначає і внутрішній, психологічний аспект размераанкети. Чим більше питань, тим вище ймовірність відторгнення анкети респондентом. Діапазон основний Маєс психологічних та соціологічних анкет від 3 до 100 питань. На практиці досвід та інтуїція дослідника визначають число питань, погодившись з часом, потрібним для її заповнення. Оптимумом вважається 20 - 30 хвилин [55, с. 146; 389, с. 285].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2.3.2. Анкета "
 1. Анкети та монографії
  анкетного опитування. Анкети для кожної з них були різними і розсилалися на підприємства поштою. Вісім окремих підприємств стали об'єктами монографічних досліджень, реалізованих вже безпосередньо на місцях. Ці два методи не випадково вживалися одночасно. Кожен з них мав свої плюси і мінуси, але їх поєднання дозволяло витягти особливу вигоду: в одному випадку дані,
 2. ДОДАТОК 4 Анкета учасника тренінгу взаємодії батьків з детьмі22
  Прізвище , ім'я У своєму | спілкуванні | з дитиною я використовую Мова прийняття 2 березня. 0 2 березня Мова неприйняття. Оцінку вчинку дитини 3 2 0 2 3 Оцінка його особистості Заохочення 3 лютого 0 2 березня Покарання Кажу про свої почуття 2 Березня 0 3 лютого Кажу про свої думки Кажу про його почуття 3 лютого 0 3 лютого Кажу про його думках Авторитарні методи 2 Березня 0 2 3 Демократичні методи Оцініть в балах ступінь
 3. Ранні соціальні обстеження та пошук статистичних закономірностей
  анкети в асоціації хліборобів з питаннями про бюджет типової сім'ї, розмір заробітної плати, рівні життя селянських сімей. Але характер відповідей на питання анкети не дозволив здійснити їх кількісний аналіз [7]. Перше загальнонаціональне обстеження в Німеччині було проведено в 1875 р. за рішенням Рейхстагу, щоб з'ясувати умови праці на фабриках, особливо умови роботи
 4. Широта і межі приватних досліджень
  анкет і безпосередні дослідження на місцях, проведені на декількох підприємствах. У заключній частині цього тексту, крім змісту, поміщений також тематичний покажчик, що дозволяє знайти спільні пункти, викладені в кількох або у всіх розділах. 206 /. Французька емпірична
 5. АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД АНАЛІЗУ МОВНИЙ СИТУАЦІЇ С. В. Ковальова
  анкетування і тестування. З урахуванням тієї обставини, що карельське населення в республіці на момент початку експерименту складало не більше 10%, а також беручи до уваги переважаючий характер розселення володіли карельським мовою (в основному в сільській місцевості), нами було обрано такі так звані об'єкти дослідження: 1) школярі сільських шкіл, а також школярі
 6. Програма. Практикум зі складання соціоматриці
  анкетування (респонденти не повинні вказувати своє прізвище). У анкету можна включити тільки три відкритих питання: З ким би ти хотів сидіти поруч на контрольній? (Вказати одну або кілька прізвищ: вписати або поставити хрестик у заздалегідь приготовленому списку). Кого б з членів групи ти хотів в першу чергу зустріти на вечірці (запросити в компанію)? Кого б з однокашників ти попросив
 7. Анкета
  анкети. 1. Правильне заповнення є необхідним для досягнення максимальної точності статистичних даних. Прохання до всіх директорам підприємств максимально повно відповісти на всі запитання анкети, навіть якщо їх позиція негативна по відношенню до процесу автоматизації. 2. Питання дані в максимально спрощеній формі. Відповіді на них повинні мати такий же характер і уміщатися в комірці
 8. 3.5. ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ СІМ'Ї. СИСТЕМНИЙ СІМЕЙНИЙ ТЕСТ Герінга. АНКЕТА "СІМЕЙНІ РОЛІ"
  анкета "Семейниеролі" (див. додаток 5). Анкета є авторською модифікацією психотерапевтичної техніки "Рольова карткова гра" [Р. Шерман, Н. Фредман, 1997] і допомагає визначити внесок кожного члена сім'ї в організацію спільного життя (ролі-обов'язку), а також типові варіанти поведінки в конфліктних ситуаціях (ролі взаємодії). Крім того, анкета дозволяє побічно оцінити статус
 9. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  анкета, тести. Метод спостереження. Метод спостереження - цілеспрямоване вивчення на основі сприйняття дій і вчинків особистості в різних природних ситуаціях. Спостереження ведеться в природних умовах трудової, навчальної або ігрової діяльності людини. Дуже важливо, щоб люди, за якими ведеться спостереження, не знали про це, тому що в противному випадку може зникнути природність
 10. 10.3 Макс Вебер як методолог теоретико-емпіричних досліджень
  анкет заповнені і повернені були лише близько однієї тисячі. Аналізуючи їх з урахуванням трьох попередніх обстежень (1848, 1874, 1891 рр..), Вебер висунув припущення, що багато аспектів положення аграрних робітників мають психологічну природу [26]. Через півтора десятиліття, в 1908-1909 рр.. Вебер знову впритул зайнявся теоретико-методологічними та спеціальними методичними проблемами
 11. Література 1.
  Ковальова М.С. Емпіричні соціальні дослідження в Німеччині / / Історія буржуазної соціології XIX - початку XX століття. М., 1979. 2. Култигін В.П. Емпіричні соціальні дослідження в Німеччині / / Култигін В.П. Класична соціологія. М, 2000. 3. Маркс К. Анкета для робітників / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 19. 4. Маркс К. Виправдання мозельского кореспондента / / Маркс К, Енгельс Ф. Соч.Т.1.
 12. 4.3 П'єр Навіль: перше дослідження соціальних наслідків автоматизації
  анкетне опитування поштою і монографічне дослідження, що включає детальний опис обладнання і засобів автоматизації. За допомогою поштового опитування, адресованого директорам підприємств, обстежувалися дві групи галузей промисловості - важка (металургія, машинобудування, електротехніка) і текстильна (вовняна і бавовняна). У хрестоматії наведено зразок анкети. Спеціальним пунктом
 13. Філософія і доля
  анкети та звіти, - то неважко переконатися, що в них немає мови про таємницю. Розповіді-вая свій життєвий шлях, людина вбудовує себе в колектив. Так було завжди. В епоху матріархату незнайомець говорив про своїх родичів. Після неолітичної революції, в епоху осілості на питання «хто ти?» Він відповідав, де народився і з яких місць прийшов. На партійних зборах кандидат докладно розповідав про своє
 14.  Глава 6. Методологічний досвід анкетного дослідження
    анкети (Fragebogen) для чисто статистичних цілей є визнаним інструментом економічних і суспільних наук (перепис населення і т.д.) - Анкета як засіб вивчення ринку і громадської думки також поступово завойовує свої позиції. Навпаки, щодо використання її як методичного інструменту соціологічного дослідження ще зустрічаються великі сумніви. Так як збір
 15.  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ЯК ВІДПОВІДЬ НА дозрілі СОЦІАЛЬНИЙ ЗАМОВЛЕННЯ Д. Н. Лябегін, Ю. А. Петровська
    анкетування. Гіпотези дослідження: - бездоглядні діти ведуть нездоровий, девіантною спосіб життя; - бездоглядні діти мало поінформовані про діяльність сервісних організацій, які можуть надати їм необхідну допомогу; - жителі міста Петрозаводська обізнані про проблему дитячої бездоглядності; - співробітники сервісних організацій та міліції нетолерантно ставляться до бездоглядним дітям;
 16.  14.3. СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД ПІДПРИЄМЦЯМ У ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ
    анкета, яка передбачала поряд з іншою інформацією також отримання адресної бази передплатників «Н.», що зазвичай є комерційною таємницею підприємців, які діють на ринку періодичних видань і була у встановленому законом порядку визнана такою ЗАТ «Б.». Крім того, ДП «Б.-У.» зробило оголошення на безкоштовну підписку на наступні два номери журналу «X.» на кожну
 17.  10.2 "Союз за соціальну політику"
    анкетні опитування і монографічні обстеження, з використанням автобіографій респондентів і особистих спостережень дослідників; накопичується досвід застосування статистичних методів до аналізу емпіричних даних. Звичайно, мова йшла про легальні, не забороняються урядом Бісмарка темах і формах проведення досліджень. Основну роль у проведенні обстежень грав у той час "Союз за