НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.6. СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКУ

Специфіка досліджень полягає у використанні спеціальних соціологічних і соціально-психологічних методів, які взаємно доповнюють один одного і несуть велику кількість нової інформації. Соціологічне дослідження включає п'ять взаємопов'язаних етапів:

- підготовка дослідження;

- збір первинної інформації, неузагальнених відомостей, що підлягають подальшій обробці;

- підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка;

- аналіз обробленої інформації;

- написання за результатами дослідження звіту з висновками і рекомендаціями.

На першому етапі дослідження складаються програма або проект дослідження, встановлюється вибірка (одиниця спостереження), визначаються методи збору інформації, проводиться пробне (пилотажное) дослідження. Програма дослідження містить загальний контур дослідження. У ній формулюються проблема, об'єкт і предмет дослідження, мету, завдання та гіпотези дослідження, визначається його новизна, здійснюється операционализация понять (коли теоретичні характеристики і поняття яких процесів і явищ переводяться на емпіричний рівень, можуть бути виміряні), розробляється робочий план дослідження з встановленням термінів, виконавців, матеріальної бази.

Для збору інформації використовують: аналіз документів, опитування, експеримент. Ось лише деякі проблеми, які потребують дослідження в умовах ринкової системи господарювання:

- проблеми, пов'язані з умовою і змістом праці;

- матеріальне становище працівників та їх соціальний захист;

- перспективи розвитку трудової організації в умовах різноманітності форм власності, проблеми його виживання;

- трудову поведінку, чинники та умови, на нього впливають;

- проблеми, пов'язані з задоволеністю працею, його мотивацією;

- ставлення до праці і трудова адаптація;

- трудовий конфлікт, причини, шляхи вирішення і т.д. В даний час проблеми власності та приватизації стають вкрай актуальними. Тому завжди необхідний аналіз не тільки їх економічних, а й соціальних аспектів. Розглядаючи власність з точки зору соціології, ми бачимо, що вона є об'єктом уваги людей, грає очевидну чи приховану роль в їх житті, трудової та економічної діяльності, до неї прагнуть, тобто власності властиві соціальні аспекти. Як найбільш універсальних можна назвати наступні:

- умови досягнення, підтримки і реалізації влади, панування над людьми, підпорядкування конкретних індивідів, груп, суб'єктів;

- спосіб максимального багатства, найпривабливішого і легкого виду доходу, отримання перспективної прибутку, а не поточної заробітної плати;

- соціальний престиж, умови входження в клас власників, більш привабливий, ніж клас найманих працівників;

- фактор свободи і самостійності, реалізації підприємницької психології;

- можливість прийняття управлінських рішень;

- механізм захисту у трудових відносинах, гарантії робочого місця, контролю заробітної плати, умов праці та реалізації його продукту і т.д.

Розуміння соціального значення власності ще не дає повної відповіді на питання про те, чому люди ведуть себе певним чином у конкретних ситуаціях врегулювання відносин власності, узгодження і суперечок з приводу прав володіння і розпорядження.

Існує чимало причин цієї поведінки. Спробуємо сформулювати лише деякі з них.

Насамперед люди розрізняються в своїх потребах і інтересах, тому різною мірою потребують власності як засобі їх реалізації. Якщо одні прагнуть бути власниками у що б то не стало, то іншим власність байдужа, вони не пов'язують з нею власне благополуччя взагалі або не вважають її необхідною в якомусь окремому випадку.

Велика кількість людей належить до державної власності як до найкращого соціально-економічному устрою або, навпаки, розглядає приватну власність як природний спосіб життя і спосіб вирішення всіх проблем. Навіть серед реальних власників ми знайдемо противників приватизації, а серед невласника - її "безкорисливих" прихильників. Цілі верстви населення ставляться до приватизації як до чергової політичної кампанії, або "великій політиці", в яку не слід втручатися і яка скоро пройде. Тому вони займають або пасивно-байдужу позицію, або активно-критичну. Адже власність у разі приватизації - це не тільки блага і прибуток, але і відповідальність. Всі люди різною мірою здатні до відповідальності і це необхідно враховувати при вивченні даного питання.

У ставленні до власності та приватизації наочно виявляються соціально-психологічні фактори наслідування. З одного боку, природні швидкі дії через острах відстати від інших, виявитися останнім, упустити момент для заняття гідної позиції в нових умовах праці і господарювання, з іншого - обережність, яка випливає з прагнення не виконувати ризиковану роль лідера, а слідувати вже реальним прикладам благополучної реформи. При дослідженні трудової організації необхідно враховувати як різноманітність форм власності, так і відсоток власників (відсоток власності у адміністрації; фахівців в області інженерного та економічного праці; працівників, які виконують кваліфіковані функції, робітників, підприємців, іноземних осіб та компаній тощо), так як це позначається на соціальних процесах і внутрішніх взаєминах працівників у трудвой організації.

Аналіз зміни форм власності дозволить вивчити, як змінюється менталітет окремих працівників, цілих соціальних груп, їх трудову поведінку. Наприклад, зникають конфлікти і страйки, оскільки в свідомості людей підвищується ціна робочого часу, слабшає необхідність суворого адміністративного контролю за працею, люди починають звільнятися від утриманських відносин, очікувань дотацій і т.д. Навіть робітники в разі зміни власності починають більш критично і принципово ставитися до штату і персоналу, структурі та ефективності робочих місць. Зміна трудового поведінки можна помітити і на буденному рівні. Самі працівники починають оцінювати приватні організації та підприємства більш високо, ніж державні, і судять про це по заробітній платі, якості товарів, стилю взаємовідносин з клієнтами, відповідальності і переживання працівників за авторитет підприємства.

Однак є факти, що показують, що зміна власності не впливає на менталітет працівника. Коли підприємство продовжує працювати "по-старому", низький рівень оплати праці, немає очікуваного сплеску трудової активності працівників, позначається фактор соціальної інерції і тд.

І це теж необхідно вивчати.

У нових умовах господарювання має вивчатися і ставлення працівників до особистого, чужому, загального. Людям властива складна психологія у цьому питанні. Якщо одні сприймають чуже і загальне як приватне, то інші - приватне як чуже і загальне. Це може проявлятися у ставленні до власності на засоби виробництва в трудових організаціях і у впливі цього відношення на трудову поведінку. Не можна випускати з уваги і процес криміналізації власності, так як ці проблеми турбують різні верстви населення.

РЕЗЮМЕ

Підводячи підсумки аналізу ролі і значення трудової організації в Розвитку суспільства, необхідно підкреслити наступні моменти.

1. Існують різні підходи до визначення і вивчення трудової організації, трудового колективу. Ми вважаємо, що в умовах ринкової економіки необхідно дуже обережно ставитися до поняття "трудовий колектив" і ширше використовувати поняття "трудова організація".

2. Вивчення трудової організації, її соціальної структури має фундаментальної значення, так як необхідно забезпечити ефективну роботу трудової організації як важливого і необхідного умови виведення країни з тривалої кризи.

3. Враховуючи, що трудова організація об'єднує людей для спільної діяльності та зростає значення людського фактора у підвищенні ефективності виробництва, в розділі докладно аналізуються соціальна організація, основні соціальні процеси та явища, які протікають в ній. Даний підхід дозволяє більш плідно підійти до пошуку резервів у підвищенні ефективності та якості праці.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Дайте характеристику понять "трудовий колектив", "трудова організація". Що у них спільного і які відмінності?

2. За яких підстав можна розрізняти трудові організації?

3. Дайте характеристику поняття "трудова середу".

4. Визначте, що розуміється під соціальною структурою трудової організації.

5. Перерахуйте різновиди соціальних структур трудової організації.

6. Охарактеризуйте таке поняття, як "соціальна організація".

7. Перерахуйте основні ознаки соціальної організації.

8. Розкрийте зміст структури соціальної організації.

9. Що розуміється під соціальним процесом?

10. Які бувають соціальні процеси в трудовій організації?

11. Розкрийте зміст першої групи соціальних процесів.

12. Дайте характеристику другої групи соціальних процесів.

13. Розкажіть про третій групі соціальних процесів у трудовій організації.

14. У чому специфіка дослідження проблем трудової організації

соціологічними методами?

15. Перерахуйте деякі дослідницькі напрями актуальних проблем трудової організації в умовах ринку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.6. СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РИНКУ "
 1. ПЕРЕДМОВА
  дослідження функціонування і результатів ринку у сфері праці, а у вузькому понятті - поведінка роботодавців і працівників у відповідь на дію загальних стимулів у вигляді заробітної плати, прибутку і негрошових факторів в області трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими
 2. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 3. 10.1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  трудових організацій. Поступово розширюються їх повноваження і самостійність у прийнятті різного роду рішень, у розвитку управління та самоврядування. Однак перш ніж вести розмову про трудову організації, необхідно зупинитися на деяких часто вживаних, особливо в нашій вітчизняній літературі, поняттях і характеристиках. Трудовий колектив - це об'єднання працівників,
 4. Контрольні питання 1.
  Проблем соціально-психологічних відносин на виробництві - від Мейо до Миксон). 7. Етапи залучення працівника в управління виробництвом. 8. Типології та форми трудових конфліктів (XX в. - Початок XXI ст.). 9. Трудовий потенціал: сутність, структура, функції. 10. Основні етапи формування та розвитку професійної освіти в Росії. 11. Характеристика базових понять соціології
 5. Тематика рефератів, курсових і дипломних робіт 1.
  Специфіка соціальних проблем у сфері праці. 75. Технічна культура як фактор ефективності виробництва. 76. Корпоративна культура: стан і тенденції розвитку. 77. Соціально-психологічні особливості індивідуалізації праці. 78. Сучасна соціально-економічна активність працівників на виробництві. 79. Творчість і його особливості в умовах виробництва. 80.
 6. 1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРАЦІ, ЙОГО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ
  дослідження полягає в розгляді праці як системи суспільних відносин, у визначенні його впливу на суспільство. Рис. 1.1. Роль праці у розвитку людини і суспільства У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. Соціальні взаємодії у сфері праці - це форма соціальних зв'язків,
 7. 8.5. КОН'ЮНКТУРА РИНКУ
  дослідження споживачів, враховувати все більшу кількість факторів. Науковий аналіз кон'юнктури здатний запобігати багато негативні тенденції і стає обов'язковим елементом механізму регулювання ринкової економіки. Поліпшення кон'юнктури ринку досягається звичайно наступними способами: а) регулювання масштабів інвестицій, б) зміна умов і масштабів державних замовлень;
 8.  17.4 МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ мікрорегулювання
    специфіку; по територіях, якщо є істотні відмінності за демографічною, культурному та іншими ознаками споживачів. Ці функції визначають спрямованість маркетингової діяльності, яка знаходиться в прямій залежності від масштабу виробництва, видів товару та ринків збуту. Залежно від ситуації на ринку використовують різні види маркетингу: конверсійний,
 9.  VI. Висновок
    дослідження уявити загальну картину професійної еволюції всієї промисловості, але вони є допоміжним матеріалом для інтерпретації безпосередньо спостережуваних фактів, показуючи, що випливають з них висновки пов'язані не тільки з особливими умовами на одному підприємстві або в окремо взятій промислової галузі. Ця інтерпретація ставить дві проблеми відносно структури і
 10.  8.8. ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ РИНКУ
    дослідження - закономірності формування ціни. Він вперше зробив спробу розробити принципи приватного рівноваги на прикладі однієї галузі. Послідовники А. Маршалла, направивши свої зусилля на знаходження умов рівноваги для окремих господарюючих суб'єктів, заклали початок мікроекономіки. Теорія загальної рівноваги, розроблена Л. Вальрасом, охоплювала складну систему ринкових зв'язків,
 11.  10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА
    трудової діяльності. Звідси під середовищем можна розуміти сукупність умов і впливів, наявних в деякому оточенні. Людська трудова діяльність здійснюється в трудовому середовищі. Тому під трудової середовищем розуміються кошти, умови праці та взаємини індивідів, що беруть участь в ставковому процесі. Трудова середовище включає фізичні фактори - це повітря, температура, вологість,
 12.  ГЛАВА 3 ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
    ГЛАВА 3 ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ
 13.  Предмет соціології праці
    специфікою не тільки даної концепції, але й авторського розуміння соціології в цілому. Подібний різнобій не дозволяє намітити і визначити основні зусилля з розробки соціальних проблем праці, виявити ті ключові позиції, аналіз яких дозволив би здійснити приріст нового знання. Для цього треба зрозуміти, чому так, а не інакше розвивалися теорія і практика вивчення та використання соціальних
 14.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    проблеми і політика. Том. 1. - М.: Республіка, 1992. 24. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М.: Справа, 1992. 25. Маневич В.М., Тучков А.І. Трудові відносини. - СПб.: Вид-во університету "Економіка і право", 1996. 26. Марцинкевич В.І., Соболєва І.В. Економіка людини. - М., 1995. 27. Никифорова АА. Ринок праці: зайнятість і безробіття. -
 15.  ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ Про ПРАЦЮ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
    дослідження. Їх спільна риса - вивчення соціальних аспектів суспільної праці. Поява дисциплін всередині соціології праці стало можливим завдяки тому, що ця наука аналізує суспільна праця на макро-і мікрорівнях. Перший стосується інституційного аспекту праці, а другий - мо-тіваціонной і поведінкового (рис. 1.3). Рис. 1.3. Зв'язок соціології праці з науками
 16.  Давидов А. А.. Системна соціологія. Вид. 2-е. ? М.: Издательство ЛКИ. - 192 с., 2008

 17.  Підсумковий тест 1.
    трудових відносин можуть бути ... 3. Найважливіші соціальні процеси у сфері праці - це ... 4. Підставою для виділення «процесу розвитку» в трудовому колективі є ... 5. Соціологія праці є інструментом ... 6. Два види праці можна виділити по наступному одній підставі ... 7. Підприємців, бізнесменів відносять до соціального прошарку ... 8. «Ручний» працю відноситься також до
 18.  10.3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
    дослідження підтверджують, що одностатевий колектив менш ефективний, ніж різностатевий. Велике значення має також "поєднання" вікових груп. Переважання людей старшого віку характеризується високої трудової і виробничої дисципліною, але при цьому зростають елементи консерватизму до новацій, підвищується рівень втрат робочого часу через зростання захворювань працівників і т.д.
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка