НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

10.5. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. Ринкової рівноваги. Рівноважна ціна

Взаємодіючи, попит і пропозиція визначають ринкову ціну і кількість товару, яке продається і купується на ринку в даний момент часу. Ринкова рівновага в цій моделі існує тоді, коли немає тенденції до зміни ринкової ціни чи кількості продаваних товарів. Таким чином, ринок буде перебувати в рівновазі за умови, що ціна товару встановиться такий, що попит покупців буде дорівнює пропозиції з боку виробників товару.

Ринкова рівновага, як і функції попиту та пропозиції, можна розглядати табличним, аналітичним і графічним способами.

Опції попиту та пропозиції, задані табличним способом, виглядають наступним чином: Р 1 2 3 4 5 6 а / 5 4 3 2 1 0 Q 3 4 5 6 7 8 Дані показують, що при будь ціною крім 2 од. товару попит і пропозиція товару не збігаються. При ціні 2 од. ринковий попит дорівнюватиме ринковому пропозицією і дорівнює 4 од. Ціна, при якій ринковий попит дорівнюватиме ринковому пропозицією, називається рівноважною ціною. Обсяг випуску при рівноважної ціною називається рівноважним обсягом випуску.

Формули функції попиту та пропозиції, задані аналітичним способом, мають наступний вигляд:

QD = А - ЬР, Qs = с + dP.

У рівноважному стані величина попиту дорівнює величині пропозиції:

Qd = Qs>

тобто

А - bP = c + dP. (10.1)

На підставі рівняння (10.1) визначимо рівноважну ціну і рівноважний обсяг випуску:

Р = (я-с) / (Ь + d \ Q = (ad + be) / (b + d).

Припустимо, 12 - ЗР, Qs = 2 + 2P, тоді в рівновазі 12 - ЗР = - 2 + 2Р. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг випуску будуть рівні:

Р ш (12 - 2) / (3 + 2) = 2, Q = (12 - 2 + 3 - 2) / (3 + 2) = 6.

Криві попиту та пропозиції при ринковому рівновазі зображуються в одних і тих же осях координат (рис. 10. 6).

Цілком очевидно, що умова рівноваги на товарному ринку, при якому попит дорівнює пропозиції, дотримується в точці перетину обох кривих Е. ринкової рівноваги в точці? відповідними-ет рівноважна ціна, рівна 3 дол., і рівноважний обсяг товарів - 4 тис. кг на тиждень. Будь-яке відхилення від ціни рівноваги приводить в дію ринковий механізм саморегуляції. При ціні 5 дол. / кг обсяг попиту менше обсягу пропозиції. Різниця між обсягом попиту і обсягом пропозиції називається надмірною пропозицією при даній ціні. У нашому випадку надлишкова пропозиція, або перевиробництво, товару відповідає відрізку АВ і дорівнюватиме 4 тис. кг на тиждень. Накопичення нереалізованих товарів призведе до зниження ціни, збільшення обсягу попиту і відновленню рівноваги.

При ціні 1 дол.

/ кг обсяг попиту буде перевищувати обсяг пропозиції , тобто буде мати місце дефіцит товару, або надлишковий попит. У нашому прикладі надлишковий попит буде дорівнює 4 тис. кг на тиждень. Перевищення купівельного попиту над пропозицією призведе до зростання ціни, оскільки покупці будуть готові сплатити більш високу ціну за дефіцитний товар. У відповідь на підвищення ціни збільшиться пропозиція, процес буде продовжуватися до відновлення рівноваги.

Розрізняють стабільне (сталий) і нестабільне (нестійкий) ринкова рівновага. Стабільне рівновага характеризується рідкісними порушеннями і швидким відновленням рівноважного стану. Нестабільне рівновагу відрізняється глибокими порушеннями і тривалим їх збереженням. В умовах нестабільного ринкового рівноваги виділяють ринок споживача (покупця) і ринок виробника (продавця). Перший відрізняється стійким перевищенням пропозиції над попитом, конкуренцією виробників за краще задоволення потреб покупців. На ринку виробника в конкуренцію між собою вступають покупці Р

Q, &&

Р і с. 10.7. Зміна положення рівноваги при зміні доходів товару, так як цей ринок відрізняється стійким перевищенням попиту над пропозицією товару.

При розгляді ринкової рівноваги до цих пір ми припускали, що інші фактори, що впливають на попит і пропозицію, залишаються незмінними. Що ж відбудеться на ринку, якщо на попит і пропозицію почнуть впливати нецінові фактори, наприклад доходи, що змінюють попит, і технологія виробництва, яка визначає витрати?

Збільшення доходів призведе до того, що покупці зможуть купувати більше товарів за вищими цінами. Крива попиту D \ зміститься вправо в положення Вг (рис . 10.7).

Точка ринкової рівноваги Е \ ковзає по кривій пропозиції до нової ринкової рівноваги в точці El. Нового рівноважного стану відповідають більш висока ціна Рг і більший обсяг виробництва Q2 в порівнянні з вихідним рівновагою.

У свою чергу поліпшення технології у виробництві веде до зростання продуктивності праці і зниження витрат на одиницю продукції, що випускається. Ціна може бути знижена без шкоди для прибутку з Р \ до Рг, а пропозиція товару збільшено до Q2 (рис . 10.8).

У реальній дійсності переміщення системи в точку нової рівноваги відбувається поступово, через ряд проміжних етапів. На рис.10. 9, а показано взаємне пристосування попиту, пропозиції та ціни в точці нової рівноваги Ег при зростанні доходів.

Послідовні етапи цього пристосування відображені на рис. 10.

9, а: зростання попиту внаслідок зростання доходів при колишній ціні /, підвищення ціни виробниками товару 2, деяке скорочення попиту.?, відповідь невелике зниження ціни виробниками 4у відповідь зростання попиту 5 і знову поправка ціни 6. Процес пристосування триває до повного відновлення рівноваги в точці Е'Виникає так звана "павутинна" модель взаємодії попиту, пропозиції та ціни.

Подібним чином можна розглянути процес пристосування попиту, пропозиції та ціни при зниженні витрат (ріс.10.9, б).

Основними кроками даного пристосування будуть: зменшення витрат і можливість знизити ціну 1У зростання попиту 2 і у відповідь підвищення ціни І, зниження попиту 4 і відповідне зниження ціни 5. Процес пристосування триває до точки рівноваги? 2.

Вивчення ринкової рівноваги буде неповним без урахування фактора часу. Критерієм ділення ринкової рівноваги на миттєве, короткострокове і тривале являє-ся еластичність пропозиції (див. 10.4). Криві пропозиції, відповідні миттєвому, короткостроковому і тривалому періодах, зображені на рис. 10.10.

Припустимо, що попит на ка-кой-небудь товар зріс з D \ до І> 2. У миттєвому періоді пропозиція товару абсолютно невідповідно, крива пропозиції - вертикальна лінія S \. Збільшення попиту приведе до зростання ціни З Ро до Pi при колишньому обсязі випуску Q \.

В умовах короткострокової рівноваги пропозицію дещо збільшується, ціна зростає до Рг в порівнянні з її початковим рівнем, але знижується відносно до миттєвого рівноваги.

В умовах тривалого рівноваги пропозиція повністю адаптується до змінилося попиту, так як в галузі з'являться нові підприємства. Обсяг виробництва зросте з Q \ до Оз, а ціна рівноваги ще більше знизиться.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що зміна попиту в короткостроковому періоді більшою мірою впливає на ціну, а в тривалому - на обсяг випуску.

Література

Дадаян BC Макроекономіка для всіх. Дубна, 1996.

Долан ЕДжЛіндсейД. Мікроекономіка / Пер. з англ.; Під общ.ред. БЛісові-ка і В. Лукашевич. СПб., 1994.

Курс економічної теорії / За заг . ред. М.Н. Чепуріна, Е.А. Кисельової. Кіров, 1994.

Макконнелл К.Р., Брю СЛ. Економікс: Принципи, проблеми і політика: У 2 т. М ., 1992.

Овчинников Г.П. Макроекономіка. СПб., 1992.

ХайманД.Н. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування: У 2 т. М ., 1992.

Т.2.

Економічна теорія: Підручник / За ред. Н.І.Базилева, С. П. Гурко. Мн., 1999 .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.5. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. ринкової рівноваги. рівноважна ціна"
 1. 10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  взаємодії суб'єктів ринку з приводу формування цін, розподілу ресурсів, встановлення обсягу і структури виробництва. Основними елементами ринкового механізму є ціни, попит і пропозиція, конкуренція. Зміна відносних цін служить орієнтиром для виробника, впливає на вибір технології, визначає групу споживачів, яка набуває цей продукт.
 2. Модель економічної взаємодії регіонів
  взаємодії регіонів (МЕВР) описує процес вибору і узгодження рішень у багаторегіональної системі допомогою ринкового механізму. Вона базується на фундаментальних поняттях теорії міжрегіональних економічних взаємодій, що розглядалися у підрозділі. МЕВР являє собою систему оптимізаційних моделей окремих регіонів, пов'язаних між собою умовами рівноваги попиту та
 3. Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
  взаємодії і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі МЕВ Теорії торгівлі (теорії порівняльних переваг, факторів виробництва Хекшера-Олина, теореми Рибчинського та ін) Прогнози для фірми можливостей експорту та імпорту конкретної продукції МЕВ Теорія ціноутворення Механізм встановлення світових цін товарів Всі ці знання світового ринку необхідно застосувати до діяльності фірми. Світовий
 4. 10.4. РИНКОВЕ Пропозиція: ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ, ФАКТОРИ ПРОПОЗИЦІЇ, ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ
  попиту, може бути задана одним з трьох способів: табличним, аналітичним або графічним. Функція пропозиції від ціни, задана табличним способом, виглядає наступним чином: Рх 3 січня 5 7 9 Qsr 2 червня 8 10 12 Дані відображають тенденцію до збільшення виробництва при високих цінах. Однак як ціни, так і обсяг пропозиції мають свої межі росту. Межа зростання цін визначається попитом.
 5. 10.2. ПОПИТ І ЙОГО ЧИННИКИ
  попит "використовується для позначення бажання і здатності людей купувати товари. Попит виражає відношення між ціною товару і його кількістю, яку покупці хочуть і в змозі придбати . Кількість товару, на яку пред'явлений попит, називається обсягом попиту. Між ринковою ціною і обсягом попиту існує зворотна залежність: чим вища ціна, тим менше число покупців при
 6. 10.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ФАКТОРИ
  попиту характеризує ступінь реакції попиту на дію будь-якого фактора. Залежно від виду фактора, що впливає на попит, розрізняють еластичність попиту за ціною, еластичність попиту по доходу і перехресну еластичність попиту. Еластичність попиту за ціною показує зміну обсягу попиту при зміні ціни товару на 1% за умови, що всі інші фактори незмінні. Ступінь
 7. Міжрегіональні економічні взаємодії
  взаємодій (або взаємодії регіональних економік) включає в себе приватні теорії розміщення виробництва і виробничих факторів, міжрегіональних економічних зв'язків, розподільних відносин. Вона використовує результати теорії загальної економічної рівноваги та міжнародної економічної інтеграції. Математичної базою теорії є багатоцільова оптимізація, теорії
 8. Шилз Едвард (р. 1911 )
  рівноваги, відповідно до якої суспільство розглядається як система, що відновлює «соціальний порядок» в умовах порушення його рівноваги. Шилз - один із затятих прихильників концепції деідеологізації. Саме він дав назву цієї концепції, висунувши гасло «кінець ідеології» як спробу обгрунтування «чистої», вільної від ціннісних суджень соціальної науки. Праці російською мовою,
 9. Наслідки ринкових маніпуляцій людиною
  ринкові відносини вже не можуть не впливати на внутрішні установки і цінності, уявлення про мораль і на моральність кожного людини, що виросла в цьому світі. Наростаючий вал технічних досягнень і споживчих товарів, безперервно покращуючи матеріальну життя, не вирішує наших душевних, психологічних проблем, а часто загострює їх, все більше поглиблює прірву між зовнішнім
 10. 5. 4. 3. Конфлікт
  рівноваги. Перша трактування являють собою конфліктну модель стану суспільства, друга - рівноважну модель. Представники структурно-функціоналістічес- кого вчення (Е. Дюркгейм, Т. Парсонс та ін), що стосуються радше до прихильників рівноваги, вважають, що суспільне життя не переривається, так як суспільство володіє методами і має структури, за допомогою яких воно виконує властиві йому
 11. Тема 13. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
  спространеніе отримали уніфіковані форми зовнішньоторговельних документів. Стандартизація в цій сфері дозволяє використовувати автоматичні системи обробки даних і передачі інформації. ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМІ Які групи документів оформляють виконання зовнішньоторговельної угоди ? Які документи називаються товаросупровідними, а які - товаророзпорядчими? Які види документів
 12.  Питання для самопідготовки
    взаємодії культур. Які функції культура виконує у суспільстві? Які умови здійснення культурної селекції та культурної асиміляції? Чи сприяють російські соціокультурні умови становленню демократичного, правового, ринкового
 13.  1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    взаємодією регіонів на рівні органів влади з приводу побудови міжрегіональної системи ресурсних потоків відповідно до принципів необхідної забезпеченості ресурсами і "чесної ціни". На основі вивченого теоретичного матеріалу і проведених досліджень автор пропонує наступну послідовність дій при створенні механізму управління ресурсами розвитку регіону: Опис
 14.  6.1. Ринкові відносини - соціально-економічна основа маніпуляції людьми
    ринкові відносини, з точки зору Заходу, російської еліти і значної частини населення Росії, є головною оцінною характеристикою будь-якої держави. Право оцінювати країни світу за цим критерієм взяв на себе конгрес США. Отримали статус «країни з ринковою економікою», часто однобічно відкритою для експансії Заходу, держави як би відразу переходять в розряд демократичних і
 15.  ГЛАВА 21 Сукупного попиту та сукупної ПРОПОЗИЦІЯ. Макроекономічної рівноваги
    ГЛАВА 21 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. Макроекономічна
 16.  Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
    пропозиція від лідера фірмам про створення консорціуму; 2 - договір; 3 - участь у торгах та отримання замовлення; 4 - договір; 5 - отримання кредитів; 6 - оплата за виконані роботи; 7 - виплата винагороди; 8 - розрахунки з банком Питання 5. Угоди при зустрічній торгівлі Бартерні угоди Близькі до контрактів купівлі-продажу товарів (з Україною, Індією). Баланс - допоставка в разі претензій
 17.  8.1. ПОРЯДОК І ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    попиту реалізуються за порівняно низькими цінами або з наданням постійних торгових знижок. Характеризується обмеженою номенклатурою торгових послуг. Намет торгова - об'єкт дрібнороздрібної торговельної мережі збірно-розбірної конструкції, що займає відокремлене торгове місце, не має торгового залу для покупців. Кіоск торговий - об'єкт дрібнороздрібної мережі стаціонарного типу,
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка