НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

10.5. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ЯВИЩА В ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У трудовій організації як цілісній системі відбуваються безперервний рух всіх її структурних елементів, їх відтворення і більш-менш значні зміни. Ці зміни являють собою сукупність односпрямованих і повторюваних соціальних дій, які можна виділити з безлічі інших.

Під соціальним процесом у трудовій організації розуміється послідовна зміна соціальної організації в цілому або окремих її структурних елементів. Ця зміна може бути прогресивною, коли вона відповідає вимогам суспільного прогресу і спрямована на реалізацію прогресивних цілей, регресивної, коли йде руйнування наявних структур і не пропонується нічого нового взамін, і зміни в рамках збереження вихідного стану. Всі ці процеси можна згрупувати і класифікувати у трудовій організації в три основні групи.

1 група - процеси формування і розвитку організації як цілісної соціальної спільності. Вони включають в себе:

прогнозування потреби в кадрах. Трудова організація може функціонувати ефективно лише при кількісному і якісному відповідно її підсистем один одному і цілям організації. В умовах ринку, науково-технічного прогресу і конкуренції необхідно передбачати і проводити підготовку та перепідготовку кадрів у відповідності з останніми технічними та технологічними змінами. Доцільно прогнозувати і природний рух кадрів (вихід на пенсію, служба в армії і т.д.), вживати заходів для їх професійної підготовки та своєчасного заповнення потреб організації в них;

підбір і розстановка кадрів. Передбачає професійну орієнтацію молоді відповідно до потреб трудової організації; професійний відбір, коли трудова організація спрямовує на професійне навчання своїх працівників з урахуванням їх індивідуальних особливостей і схильностей;

підбір для роботи в трудовий організації людей, які можуть бути використані на підприємстві (організації) з найбільшою ефективністю як для виробництва, так і для самого працівника;

адаптацію працівників, коли в організації створюються всі необхідні умови для скорочення терміну вживаемости нових працівників у колектив; розстановку кадрів , коли при наданні роботи враховуються здібності і схильності індивіда; вивільнення та перепідготовку кадрів, коли що не справляються зі своєю роботою працівники або переучуються, або звільняються;

стабілізація колективу, соціальної організації. У даному випадку постійно вивчаються і аналізуються причини міграції (звільнення) працівників з трудової організації. Якщо кількість звільнених перевищує 7-8%, то необхідно вживати заходів щодо усунення причин звільнення. Причини необхідно розглядати всебічно. Вони можуть бути зовнішні і внутрішні, об'єктивні і суб'єктивні.

2 група - процеси зміни умов і якості праці і життя членів колективу. Сюди входять:

умови використання трудового потенціалу. Усі працівники трудової організації повинні використовуватися в процесі праці з найбільшою ефективністю (з урахуванням спеціальності, професії, освіти та здібностей);

умови задоволення первинних життєвих потреб. Необхідно підвищувати матеріальну зацікавленість всіх категорій працівників за допомогою обгрунтованої диференційованої оплати праці, а рівень оплати праці поставити в пряму залежність від трудового внеску працівника. При цьому ні в якому разі не допускати зрівнялівки і зняти всі обмеження з заробітку;

умови праці, розвиток соціально, виробничої інфраструктури. Насамперед це створення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці, комфортності. У систему факторів, що визначають комфортність праці, входять: соціально-психологічні умови; організаційно-технічні (рівень механізації та автоматизації виробничих процесів, організація і оперативність управління, компетентність і т.д.), психофізіологічні; естетичні (особливості формування емоцій, зручність робочого місця і т.д.);

умови побуту, розвиток соціально-побутової інфраструктури. Трудовим організаціям необхідно приймати участь або самостійно вирішувати проблему з розвитку соціально-побутової інфраструктури з урахуванням перспективних норм, комфорту і впорядкованості;

умови задоволення духовних потреб. Трудовий організації, її керівникам не повинно бути байдуже, як її співробітники проводять свій вільний від роботи час. Необхідно, щоб відпочинок був активним і сприяв відновленню (рекреації) фізичних і духовних сил людини;

умови задоволення трудових і цивільних прав. Безумовно, трудові і громадянські права працівників повинні дотримуватися. З цього питання адміністрація трудової організації повинна працювати в контакті з профспілкою;

умови участі трудящих в управлінні справами колективу (організації). В умовах розширення виробничої самостійності необхідно активно впроваджувати "партісіпатівние методи управління", коли найманому працівникові на всіх рівнях делегуються додаткові повноваження в управлінні виробництвом, участю у власності, розподілі прибутку і т.д. Очевидно, що нова філософія взаємовідносин всередині підприємств, фірм повинна формуватися і в російській економічній середовищі.

3 група - динаміка формування і розвитку соціальних якостей людей. Ця група включає:

зміни в системі потреб і ціннісних орієнтаціях працівників. Ринкова система господарювання більше, ніж командно-адміністративна, орієнтована на врахування потреб та інтересів людей. Тому однією з основних цілей реформування суспільства є перехід від режиму заборон до умов, найбільш сприятливим розкриттю творчих почав людей, на максимум свободи в економічній діяльності.

Отже, орієнтація на соціальні інтереси людей, їх потреби - постійний, поновлюване джерело економічного розвитку;

динаміка стану дисципліни та правопорядку у трудовій організації. З метою ефективного регулювання проблем трудової дисципліни і правопорядку у трудовій організації повинні вивчатися і регулюватися такі питання: стан трудової дисципліни і тенденції її зміни; склад порушників трудової дисципліни та їх причини (за категоріями працівників, соціальних і демографічних груп); вплив умов і організації праці , побутових умов на стан трудової дисципліни;

існуюча практика морального і матеріального впливу на порушників трудової дисципліни, її ефективність і т.д.;

зміни в рівні і спрямованості трудової, соціальної та інших видах активності. Рівень і спрямованість всіх видів активності необхідно періодично вивчати і вносити корективи в різні форми її стимулювання. У кожного виду активності є свої показники (критерії), які можна виміряти за допомогою соціологічних досліджень;

зміни в освітній підготовці та культурному рівні розвитку працівників. Необхідно постійно вимірювати середній рівень освіти працівників трудовий організації і вживати заходів щодо його підвищення. Чим вище освітній і культурний рівень працівника, тим вища ефективність і якість його праці. Тому в трудових організаціях повинна існувати система безперервного Розвитку освітнього та культурного рівня працівників;

Динаміка формування та готовності працівників до інноваційної діяльності:

В умовах ринку і жорсткої конкуренції працівники повинні бути схильні до інноваційної діяльності, навчитися шукати і знаходити нові шляхи поліпшення виробничої діяльності ^ і найменших затратах праці, сировини, матеріалів і тд.

Розглянуті три групи процесів взаємопов'язані і взаємозумовлені. Виділення їх в групи є чисто умовним, але таке абстрагування надає можливість операціоналізі-ровать і виміряти кожен процес окремо за допомогою соціологічних методів дослідження.

Американськими соціологами Р. Парку і Е. Берджесу була розроблена класифікація соціальних процесів, яка відноситься і до трудової організації. Серед них: кооперація, конкуренція, пристосування, конфлікт, асиміляція, амальгамизації. До них зазвичай додаються соціальні процеси, що відбуваються тільки в групах. Це підтримка границь і систематичні зв'язки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ЯВИЩА В ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "
 1. 10.4. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЇЇ СТРУКТУРА
  основними ознаками: - наявність єдиної мети (виробництво продукції або надання послуг); - існування системи влади, управління, які мають на увазі підпорядкування працівників керівництву в процесі трудової діяльності; - розподіл функцій ( повноважень і обов'язків) між групами працівників, що знаходяться у взаємодії один з одним. Соціальна організація
 2. ПЕРЕДМОВА
  соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів, ринку праці та зайнятості, що передбачають створення умов ефективного функціонування трудових ресурсів; - економічні напрями в галузі підвищення ефективності трудової діяльності (фактори, умови, резерви, показники) в кодификационном вигляді, враховуючи перехідний період до ринкових відносин; - мотиваційні та
 3. Підсумковий тест 1.
  Соціально-трудових відносин можуть бути ... 3. Найважливіші соціальні процеси у сфері праці - це ... 4. Підставою для виділення «процесу розвитку» в трудовому колективі є ... 5. Соціологія праці є інструментом ... 6. Два види праці можна виділити по наступному одній підставі ... 7. Підприємців, бізнесменів відносять до соціального прошарку ... 8. «Ручний» працю відноситься
 4. 10.2. ПОНЯТТЯ І ЕЛЕМЕНТИ ТРУДОВОЇ СЕРЕДОВИЩА
  соціальних наслідків. Зміна матеріальних елементів фізичка трудового середовища, складових частина природи, відбувається повільніше і до певного моменту з меншим числом соціальниx наслідків. Положення людини в трудовому середовищі різна і залежить від того, переважають чи у фізичній трудової середовищі матеріальні фактори, що є частиною природи, або матеріальні фактори, що є
 5. Контрольні питання 1.
  Соціально-психологічних відносин на виробництві - від Мейо до Миксон). 7. Етапи залучення працівника в управління виробництвом. 8. Типології та форми трудових конфліктів (XX в. - Початок XXI ст.). 9. Трудовий потенціал: сутність, структура, функції. 10. Основні етапи формування та розвитку професійної освіти в Росії. 11. Характеристика базових понять соціології праці в
 6. 10.3. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  соціальних груп. Під соціальною групою розуміють звичайно сукупність працівників, що володіють будь-яким загальним, об'єднуючим їх соціальним ознакою, властивістю, наприклад, рівнем освіти, професією, стажем роботи і тд. Соціальна структура трудової організації - це важливий параметр, що впливає на ефективність діяльності підприємства. Сприятлива соціальна структура сприяє
 7. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 8. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЛЮДИНА
  соціальною практикою була відкрита ще одна сторінка, ще один соціальний резерв праці, який і понині залишається найважливішим критерієм його ефективності , показником вдосконалення трудового процесу - соціально-психологічний чоловік. Це відкриття було логічним продовженням попередніх етапів розвитку сутнісних сил людини, насамперед соціально-біологічних параметрів, які
 9. 10.1. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
  трудових організацій. Поступово розширюються їх повноваження і самостійність у прийнятті різного роду рішень, у розвитку управління та самоврядування. Однак перш ніж вести розмову про трудову організації, необхідно зупинитися на деяких часто вживаних, особливо в нашій вітчизняній літературі, поняттях і характеристиках. Трудовий колектив - це об'єднання працівників,
 10. 14.1. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ "СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ"
  основний, визначальний вид соціальної активності. Вона виражається в залученні працівника в суспільне виробництво і постійному зростанні продуктивності праці, ступеня реалізації ним своїх фізичних і розумових можливостей, знань, умінь, здібностей при виконанні конкретного виду трудової діяльності. Рівень трудової активності визначається за показниками, представленим на рис. 14.1.
 11. 15.1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ
    соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому особистість і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Поступаючи на роботу, людина активно включається в систему професійних і соціально-психологічних відносин конкретної трудової організації, засвоює нові для нього соціальні ролі, цінності, норми,
 12.  13.1. ТРУДОВЕ ПОВЕДІНКА: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА
    основних суб'єктів соціального життя: особистості, групи, колективу. Соціальна поведінка - похідна компонента соціального середовища, яка переломлюється в суб'єктивних характеристиках і актах дійових осіб, а також результат суб'єктивної детермінації людської активності. У цьому сенсі його можна розуміти як процес цілеспрямованої активності у відповідності зі значущими інтересами і
 13.  1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРАЦІ, ЙОГО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ
    соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. Соціальні взаємодії у сфері праці - це форма соціальних зв'язків, реалізована в обміні діяльністю та взаємній дії. Об'єктивною основою взаємодії людей є спільність або розбіжність їхніх інтересів, близьких чи віддалених цілей, поглядів. Посередниками взаємодії людей у ??сфері праці, проміжними його ланками виступають
 14.  Тематика рефератів, курсових і дипломних робіт 1.
    основних історичних і сучасних форм самоврядування у сфері праці. 113. Наукові основи соціальних резервів праці. 114. Соціальне партнерство - феномен сучасних трудових відносин. 115. Етапи і форми творчої праці. 116. Вплив політичної відчуженості на економічну відчуженість. 117. Відчуженість від праці як фактор виробничого процесу. 118. Інформаційні
 15.  ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ, ЧИННИКИ І РЕЗЕРВИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ
    соціальний аспекти. Психофізіологічна ефективність праці визначається впливом трудового процесу на організм людини. З цієї точки зору ефективним може бути визнаний тільки така праця, що поряд з певною продуктивністю забезпечує нешкідливі, сприятливі санітарно-гігієнічні умови та безпеку; достатню змістовність праці і дотримання меж його
 16.  Управління конфліктами в організації
    основних правових документів, що регламентують відносини в системі «працівник-роботодавець», є Закон «Про порядок вирішення колективних трудових спорів», а для окремих організацій - колективний договір, в якому, як правило, обмовляються можливі варіанти врегулювання трудових спорів і конфліктів. Для регулювання та розв'язання локальних конфліктів правовою базою можуть
 17.  ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ Про ПРАЦЮ несоциологических ПРОФІЛЮ
    основні моменти трудових взаємодій. Є безпосередній зв'язок соціології праці з науковою організацією праці (НОТ). Заходи щодо НОТ будуть більш повними, якщо враховується їх ефект, для чого соціологами широко використовується такий показник, як задоволеність працею. До проміжним дисциплін можна віднести етнографію, антропологію, археологію та деякі інші. Етнографи
 18.  Мей О'Елтон (1880-1949)
    основний шлях вирішення класових протиріч суспільства. Основні праці: «Соціальні проблеми індустріальної цивілізації»
 19.  Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
    процесу та виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність людини. Організація і характер трудової діяльності справляють істотний вплив на зміну функціонального стану організму людини. Різноманіття форм трудової діяльності діляться на фізичну і розумову працю. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами можуть бути [114]:
 20.  3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА КОМІТЕТУ
    основними мотивами: 1) бажанням захистити інтереси трудових верств населення і 2) прагненням створити і забезпечити умови нормального суспільного і державного життя та діяльності. Оголошуючи в принципі свободу господарської неТог Гх, ІСЄЛЄНІЯ 'К0МІТЄТ' часів,, ствеГоГ:
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка