НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

10.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ФАКТОРИ

Еластичність попиту характеризує ступінь реакції попиту на дію будь-якого фактора. Залежно від виду фактора, що впливає на попит, розрізняють еластичність попиту за ціною, еластичність попиту по доходу і перехресну еластичність попиту.

Еластичність попиту за ціною показує зміну обсягу попиту при зміні ціни товару на 1% за умови, що всі інші фактори незмінні.

Ступінь цінової еластичності попиту вимірюється за допомогою коефіцієнта еластичності Ed, що дорівнює відношенню процентної зміни обсягу попиту Q4 до процентної зміни ціни:

? / = Д & / / ДР,

або? ) - 100%: (АР / Р) - 100%,

Ілія ^ Р / Я) - (ДО / АР),

де Д Р - початковий попит і ціна відповідно; ДД ДР-зміни попиту та ціни.

Припустимо, що первісна ціна на виноград становить 5 дол., А обсяг попиту при цій ціні дорівнює 100 т на тиждень. Якщо ціна зменшиться до 4 дол., А обсяг попиту зросте до 110 т на тиждень, то

Ed = (10/100) - 100%: (-1 / 5) - 100% - 10 : (-20) - 0,5.

Величина Ed буде завжди негативним числом, так як будь-яка зміна в ціні викликає протилежне зміну попиту, однак при розрахунках знак "-" часто ігнорується.

Залежно від значення коефіцієнта Їв, взятого за абсолютною величиною, розрізняють: 1)

еластичний попит, коли Ed> 1. При еластичному попиті зміна ціни веде до більшого процентному зміни попиту. Наприклад, якщо при зниженні ціни на 4% попит збільшився на 8%, то Ed = 8:4 = 2, 2)

нееластичний попит. При нееластичним попиті Ed <1. Це означає, що дане процентне зміна ціни супроводжується відносно меншим зміною обсягу попиту. Так, у наведеному прикладі Ed = 0,5, що означає нееластичність попиту на виноград; 3)

попит одиничної еластичності, при якому Ed = 1, тобто процентна зміна ціни і наступна зміна попиту рівні; 4)

абсолютно еластичний попит і абсолютно нееластичний попит являють собою дві крайні ситуації. При абсолютно еластичному попиті при постійній ціні може бути реалізовано будь-яку кількість товару, тобто Ed -> Крива попиту має вигляд горизонтальної лінії D2 (рис. 10.2) і використовується для характеристики моделі досконалої конкуренції.

Абсолютно нееластичний попит означає протилежну ситуацію, коли будь-яка зміна ціни не призводить до зміни попиту. Коефіцієнт еластичності в цій ситуації буде дорівнює нулю, тобто Ed = 0, а крива попиту матиме вигляд вертикальної лінії D \. Прикладом абсолютно нееластичного попиту може служити попит на життєво необхідні ліки та ін

Нахил кривої попиту не завжди є точним орієнтиром в ціновій еластичності попиту. Це пояснюється тим, що значення і нахил кривої попиту багато в чому залежать від одиниці виміру попиту, наприклад кілограм, тонна, вагон. Еластичність попиту за ціною є відносним показником, що вимірює ступінь чутливості споживача до зміни ціни, і від обраної одиниці вимірювання не залежить.

Про еластичності попиту можна також судити по зміні загальної виручки (доходу). При цьому можливі наступні варіанти оцінки еластичності:

1. При еластичному попиті зміна ціни викличе зміну про-

щей виручки в протилежному напрямку. Дохід (виручка) від реалізації продукції дорівнює добутку ціни на обсяг реалізованої продукції (PQ). Крива попиту D \ на рис. 10.3 відображає еластичний попит, так як при зростанні ціни з 3 до 6 дол. обсяг загальної виручки скоротиться з 15 (3 - 5) до 12 (6 - 2) дол. 2.

Нееластичний попит буде означати, що зміна ціни викличе зміну загальної виручки в тому ж напрямку. Так, зниження ціни, відповідне кривої попиту D% з 4 до 2 дол. призведе до зниження загальної виручки з 8 до 6 дол. 3.

У разі одиничної еластичності зміна ціни не викликає зміни загальної виручки. Аналіз кривої попиту?> З показує, що при зміні ціни з 3 до 6 дол. загальна виручка залишається незмінною - 24 дол.

На рис. 10.3 представлені криві двох видів: D \, D2 - криві попиту, опуклі до початку координат і D3 - крива попиту пряма. Лінійна крива попиту має постійний нахил, але уздовж кривої змінюється еластичність.

Проаналізувавши загальну виручку, відзначимо, що попит у точці А буде високоеластичним, так як підвищення ціни з 6 до 8 дол. призведе до зниження доходу з 24 до 16 дол. У точці С, де обсяг реалізації буде дорівнює нулю, еластичність попиту буде дорівнює - оо. Навпаки, в точці В попит буде нееластичним, тому що зниження ціни з 3 до 2 дол. знизить дохід з 24 до 18 дол. У точці Е при Р = 0 еластичність попиту також буде дорівнює нулю.

Таким чином, еластичність попиту за ціною для лінійної кривої попиту підвищується від нуля до мінус нескінченності в міру зростання ціни. Верхній відрізок кривої попиту характеризується високою еластичністю попиту за ціною, нижній - нееластичністю. Поділяють ці два відрізки точки кривої з одиничною еластичністю.

Еластичність попиту за ціною, розрахована для будь-якої точки на кривій попиту, називається точкової еластичністю. Точкова еластичність попиту за ціною вірна для незначних змін ціни і обсягу попиту.

Для великих змін у ціні або обсязі попиту розраховується еластичність попиту між двома точками, або дугова еластичність попиту за ціною (ЕСЦ).

Припустимо, що ціна на банани зросла з 1 до 3 дол. за 1 кг. У результаті підвищення ціни обсяг попиту за тиждень скоротився з 1200 до 600 кг. При розрахунку ЕСЦ можуть бути використані колишні або нові ціна і обсяг попиту.

При колишніх ціну і об'єм попиту

Ed = (Я / D) (AD / ДЯ) = (1/1200) (- 600/2) = - 0,25.

При використанні нових ціни і обсягу попиту Ed = (3/600Х- 600/2) = - 1,5.

Таким чином, при використанні колишніх і нових цін і об'ємів попиту відхилення в еластичності попиту за ціною досить значні. Для того щоб уникнути подібних непорозумінь, використовується формула дугової еластичності попиту:

Ed = (Яср / Qcp.

CHbD / АР),

де Рср - середня ціна; Qcp c - середній обсяг попиту; АД АР - зміна ціни і обсягу попиту відповідно.

У нашому прикладі середня ціна дорівнюватиме 2 ((1 + 3): 2) дол., Середній обсяг попиту - 900 ((1200 + 600): 2) кг.

Ed = (2/900Х-600/2) = - 0,67.

Основними факторами еластичності попиту за ціною є: 1)

наявність і доступність товарів-субститутів. При підвищенні цін на основний товар люди зможуть перейти на споживання това-ра-субститут, тому попит на основний товар буде достатньо еластичним. Відсутність у товару близьких замінників означатиме відносно нееластичний попит на нього; 2)

питома вага в доході споживача. Чим вище питома вага даного товару в бюджеті споживача, тим еластичнішою буде попит на нього; 3)

ступінь інтенсивності потреби. Попит на товари першої необхідності звичайно менш еластичний, ніж на предмети розкоші; 4)

фактор часу. На коротких періодах попит звичайно менш еластичний, ніж на довгих. Із збільшенням тимчасового періоду еластичність попиту зростає, оскільки відбуваються нарощування виробництва товарів-субститутів і поступова адаптація смаків споживачів; 5)

доступність товару або послуги. Чим менш доступний товар, тим нижче еластичність попиту на нього (наприклад, в умовах дефіциту).

Крім ЕСЦ розрізняють еластичність попиту за доходом і перехресну еластичність попиту.

Еластичність попиту за доходом дозволяє виміряти відсоткове збільшення попиту слідом за тим чи іншим зміною доходу. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом Еі буде дорівнює:

? _ Процентне зміна попиту _ D2-D} РІ2 - Р /, 'Процентне зміна доходу D2 + D, DIX + DI2 *

де D \ UD2 - величина попиту до і після зміни доходу; DI \ t Dh - дохід до і після зміни відповідно.

Коефіцієнт еластичності попиту по доходу Еі має позитивне значення для більшості товарів, споживання яких зростає в міру зростання доходу, або нормальних товарів. Еі отримує негативне значення для нижчих товарів, коли із зростанням доходів споживачі скорочують число покупок цих товарів.

Перехресна еластичність попиту дозволяє виміряти реакцію споживчого попиту на один товар х при зміні ціни якого-небудь іншого товару у. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту Еху дорівнює відношенню процентної зміни попиту на товар х до процентної зміни ціни товару у \

Еху =% ДД /% ДРГ

Якщо Еху буде величиною позитивною , то х і у - взаємозамінні товари, так як зростання ціни на один з них призведе до зростання попиту на інший.

Негативне значення Еху вказує на те, що х і у - взаємодоповнювані або комплементарні товари, так як зростання ціни на один з них призведе до падіння попиту на інший.

Значення Еху дорівнює нулю для незалежних товарів, коли зміна ціни одного товару не викликає зміни попиту на інший.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ ТА ЇЇ ФАКТОРИ "
 1. 10.2. ПОПИТ І ЙОГО ЧИННИКИ
  попит "використовується для позначення бажання і здатності людей купувати товари. Попит виражає відношення між ціною товару і його кількістю, яку покупці хочуть і в змозі придбати. Кількість товару, на яку пред'явлений попит , називається обсягом попиту. Між ринковою ціною і обсягом попиту існує зворотна залежність: чим вища ціна, тим менше число покупців при
 2. 10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
  попит і пропозиція, конкуренція. Зміна відносних цін служить орієнтиром для виробника, впливає на вибір технології, визначає групу споживачів, яка набуває цей продукт. Найважливішим фактором, що впливає на попит, є потреби. Спектр потреб і ступінь їх інтенсивності постійно змінюються. Оскільки кількісно потреби не змінюються, економічна
 3. ГЛАВА 21 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. макроекономічної рівноваги
  ГЛАВА 21 сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. макроекономічні
 4. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНІСТЮ А. Н. Бирка
  еластичності (ех!) можна бачити, що головним чинником зміни інвестиційної активності є коефіцієнт поточної ліквідності (Х4) - при його зміні на 1% інвестиційна активність зростає на 1,567%. Другим і третім за силою впливу на результативний показник є фактори: частка відрахувань на соціальні потреби у витратах на виробництво і реалізацію (Х2), частка коштів,
 5. До юному читачеві 1
  запитав батька, що воно означає. Батько подумав і замість відповіді запитав мене: «Скажи, вчора ти був тим же, що і
 6. Мей О'Елтон (1880 -1949)
  факторів (умови і організація праці, заробітна плата, міжособистісні відносини і стиль керівництва) на підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві, Мей прийшов до відкриття ролі людського і групового факторів. В основі концепцій Мея лежать наступні положення: 1) людина являє собою «соціальна тварина», орієнтоване і включена в контекст групової поведінки;
 7. Модель економічної взаємодії регіонів
  попиту та пропозиції на національному ринку (рис. 2). Рис. 2 Схема міжрегіональної взаємодії Територія країни ділиться на т регіонів. Кожен регіон вирішує свою оптимізаційну задачу (наприклад, максимізує цільовий показник Zr), в результаті чого знаходяться бажані значення як внутрішніх змінних (випуски галузей), так і змінних вивезення та ввезення продукції. Для регіону як суб'єкта
 8. Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)
  попиту; придбання обладнання; поліпшення якості; доступ до іноземного капіталу, фінансів, технологій; підвищення кваліфікації; вихід на експорт; подолання недоліків національних чинників; поділ ризику при створенні нових підприємств Цілі іноземців - Вихід на новий ринок; доступ до ресурсів; доступ до дешевої робочої сили; використання «ноу-хау» приймаючої сторони Управління
 9. СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
  фактори, що визначають характер, напрямки та динаміку суспільних процесів XX в.: індустріалізація, науково-технічний прогрес , загострення соціальних і національних конфліктів, екологія, соціокультурна динаміка і ін Формаційний (одноваріантного) і цивілізаційний (поліваріантний) підходи до оцінки якісного стану суспільної системи. Шляхи подолання пережитків соціологічного
 10.  Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
    попиту та пропозиції Класичний підхід до ринку ЕТ Роль держави в економіці Кейнсіанська концепція державного регулювання економіки ЕТ Теорія раціональних очікувань Прогнозування кон'юнктури ринку ЕТ Інституційний підхід Пояснення ролі ТНК, держави, міжнародних організацій МЕВ Міжнародні розрахунки Знання залежності динаміки експорту та імпорту від динаміки курсу
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка