НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

10.3. Діяльнісний підхід до аналізу та поясненню сенсорних і перцептивних процесів

А. Н. Леонтьєв, А. В. Запорожець, В. П. Зінченко Формування перцептивних механізмів і предметних образів на основі зовнішніх орієнтовно-дослідних операцій та дій суб'єкта

1. У чому полягає відмінність між сенсорними і перцептивними процесами? Чим результати сенсорних процесів - відчуття - відрізняються від результатів перцептивних процесів - предметних образів?

На відміну від сенсорних даних («чуттєвої тканини», сенсорного потоку відчуттів) процеси сприйняття і їх

243 16 *

результати характеризуються рядом специфічних ознак (критеріїв). -

Віднесення результатів перцептивних процесів до предметних ситуацій і предметів у зовнішньому світі (предметність, предметна віднесеність). -

Механізми сприйняття і їх результати (образи) являють ся продуктами процесів навчання, які виникають у взаємодіях живого організму з зовнішнім предмет ної середовищем.

2. Що виступає в якості основних причин формування перцептивних механізмів?

Перцептивні процеси детермінуються потребами, мотивами і завданнями діяльності. Тому вихідні форми організації процесів сприйняття слід шукати в практичних діях (взаємодіях) живого організму з предметної середовищем, а не в нервовій системі. -

Механізми сприйняття початково формуються у зовн них предметно-практичних діях, в яких на основі організації розгорнутих в реальному просторі та часі (сукцессивной) орієнтовно-дослідних операцій породжується і розвивається образ навколишнього світу на основі активного « уподібнення »рухів органів почуттів предметного оточення. -

У міру свого формування образ, в свою чергу, на чинает в чому зумовлюватиме протікання дій і орієнтувати їх у процесі реалізації.

3. Яка функціональна структура механізмів перцепції?

Процеси і механізми сприйняття включають ряд операцій і дій, які формуються і удосконалюються протягом індивідуального життя: -

операції і дії виявлення об'єктів; -

операції і дії розрізнення об'єктів на основі фор мування сенсорних еталонів (оперативних одиниць вос ємства);

244

- операції і дії впізнання та ідентифікації об'єктів тов - одномоментне (симультанное) знаходження в об'єктах ті властивостей шляхом уподібнення об'єкта певному вересня Сорнов еталону допомогою вікарних (скорочених) перцептивних дій.

При цьому слід розрізняти два основні класи рухів органів почуттів, які забезпечують перцептивні механізми і процеси і побудова образу: -

руху пошукові, настановні та коригуючі установку органу чуття; -

власне перцептивні операції, що виконують ряд функцій: а) побудова образу об'єкта, б) впізнання зна комого об'єкта; в) вимір просторових характе ристик об'єкта; г) контроль і корекція адекватності процесів сприйняття.

4. Як формуються перцептивні процеси та механізми сприйняття?

Процеси сприйняття (перцептивні дії) представляють собою способи перетворення сенсорних даних, які виникають в результаті включення живого організму у виконання нових предметно-практичних дій і придбання нових форм поведінки. -

У будь-якому практичній дії виділяється система ори ентировочно-дослідних (перцептивних) опера цій, спрямованих на ознайомлення з властивостями об'єктів тов. -

Ознайомлювальні операції і дії, початково спирався щіеся на розгорнутий «моторний алфавіт» рухів ор ганів почуттів, починають випереджати дії виконавець Цінні та перетворюються на орієнтовні операції і дей ствия. -

Розгорнуті в часі (сукцессивно) орієнтовно ві дії та операції, скорочуючись і Автоматизуємо, перетворюються в цілісні, «одномоментні» (СИМУЛА-

245

таємні) способи обстеження і орієнтування - формуються сенсорні еталони.

5. Як у міру розвитку перцептивних механізмів змінюються і удосконалюються способи сприйняття і формуються сенсорні еталони?

Сенсорні еталони, що представляють собою узагальнені способи обстеження певної групи об'єктів, удосконалюються і змінюються: -

шляхом переорієнтування на нові ознаки об'єктів; -

шляхом перетворення розгорнутих у часі сукцесію-них орієнтовних операцій і дій в симультанного ві схеми перцептивних операцій; -

шляхом утворення все більш складних цілісних структур з виділених ознак.

При цьому сенсорні еталони можуть мати різні типи функціонально-структурної організації орієнтовних операцій, які фіксують і організують у предметно віднесені образи різні за складністю предметні ознаки. -

Прості предметні ознаки, що виникають шляхом орга нізації вихідних сенсорних даних («чуттєвої тка ні», відчуттів) в прості предметно віднесені образи предметів і їх властивостей. -

Складні предметні ознаки, що виникають на основі організації простих предметних ознак. -

Інтегральні предметні ознаки, що виникають на основі організації складних ознак, але сприймається мие як цілісні перцептивні структури.

6. Як перцептивні операції і дії включаються до складу інших типів людських дій?

Однакові перцептивні операції і дії можуть включатися в різні види дій і форми поведінки; однакові види дій і форми поведінки можуть обслу-

246

живатися різними перцептивними операціями і діями.

7. Як перцептивні операції і дії включаються в процеси вирішення різноманітних типів людських завдань?

Процес уподібнення орієнтовно-дослідних рухів органу чуття фізичним, а пізніше предметно віднесеним характеристикам об'єктів може здійснюватися з різними цілями:

а) відповідно до завдань побудови адекватного про рази об'єкта;

б) відповідно до предметно-практичними або умст веннимі завданнями, що стоять перед суб'єктом і тре бующей трансформації образу - «уподібнення про рази важливість справ» (образ включається в практи ческие дії і процеси мислення ).

-

При цьому образ майбутнього дії: а) має узагальнений ний характер, б) добудовується в умовах конкретної предметної ситуації шляхом зовнішніх рухових, пров цептівних або розумових операцій на основі сенсор них корекцій (А. Н. Бернштейн ). -

Узагальнені симультанні схеми перцептивних опера ций в подальшому утворюють функціонально-содержа тельную основу - «моторний алфавіт» для формирова ня і розвитку розумових дій (В. П. Зінченко).

8. Які механізми актуалізації уявлень (вто ковий образів, репрезентацій), що виникають у суб'єкта в від сутствие об'єкта?

Вистави (вторинні образи) є продуктом раніше виконуваних суб'єктом орієнтовно-дослідницьких дій і операцій.

- Орієнтовно-дослідні дії та операції органів почуттів, що їх по відношенню до об'єкта яв ляють засобом і механізмом вихідного формування (побудови) образу.

247

- Образи і подання фіксуються в нервовій системі як послідовності виконання різних операцій і дій, спрямованих на дослідження об'єктів. -

Актуалізація образу у формі подання - це про цес скороченого і перетвореного виконання тих перцептивних операцій, які початково лежали в осно ве побудови образу. Але такі операції виконуються в відсутність об'єкта. -

Використання уявлень в процесі вирішення раз особистих завдань відбувається шляхом включення їх в ту чи іншу дію в якості орієнтовної основи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Діяльнісний підхід до аналізу та поясненню сенсорних і перцептивних процесів "
 1. 37. Сенсорна організація особистості
  аналізатора. Система дистантних рецепторів не існує ізольовано від інших систем чутливості. В системі дистантной рецепції людини провідним рецептором зазвичай виступає зір. Його переважний розвиток гальмує прояв високих рівнів чутливості в інших дистантних рецепторах. Однак незвичайні умови життя можуть перебудувати співвідношення в дистантной системі
 2. ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  підхід: нові лінії досліджень / / Питання філософії. 2001. № 2. Лекторский В.А. Діяльнісний підхід: смерть чи відродження / / Питання філософії. 2001. № 2. Фурс В.Н. Філософія незавершеного модерну Юргена Ха-Бермас. Мінськ, 2000. С. 57-64, 70-72, 79-82, 87-94. Арендт Х. Vita activa, або Про діяльного життя. СПб., 2000. С. 14-16, 32-33, 104, 114-120, 175-178, 228-237. Крапивенский С.Е.
 3. ІНДЕКС ТЕРМІНІВ
  аналіз - 231, 285 - аналогія - 232, 285 - анкетування - 269 - гипотетико-дедуктивний - 117-119, 231,284 - дедукція - 232 - ідеалізація - 232, 283 - вимір - 226-227, 268-269 - іконографія - 273 - індукція - 232, 285 - інтерв'ю - 269 - інтерпретація - 270 - інтроспекція - 276 - класифікація - 279-280 - метафора - 281-282
 4. Первинна матриця
  сенсорно-руховим організмом, Холон, в структурі якого є клітини, молекули, атоми, і ці подхолони він вже перевершив і включив в себе. Але немовля не володіє мовою, логікою чи здатністю розповідати; він ще не розуміє історичний час і не може орієнтуватися у внутрішньому психологічному просторі. Він в основному ототожнює себе з сенсорно-фізичним вимірюванням,
 5. Принципи і правила соціокультурного аналізу громадянського суспільства
  діяльнісних і структурних характеристик громадянського суспільства: процес громадянської інституціоналізації слід розглядати двояким чином , з одного боку, як спосіб здійснення діяльності суб'єктів (практичної реалізації їх суб'єктно-об'єктних зв'язків), а з іншого боку, як форму взаємодії між ними (реалізації їх суб'єкт-суб'єктних зв'язків). 6. Принцип єдності і
 6. 8.2. Теорії характеру
  діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ характер розглядається як якості особистості, утворені на основі інтеріоризації міжособистісних і соціальних відносин. Тому будь-яка риса характеру чи особистісна якість являють собою купується протягом життя: а) стійкий діапазон орієнтовних операцій і дей ствий в певних соціальних ситуаціях і
 7. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  підходи до пояснення психічних
 8. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  перцептивний аспекти спілкування та їх функції у конфлікті. Досягнення взаєморозуміння, конструктивного взаємодії та емпатії в спілкуванні. Поняття технологій раціональної поведінки в конфлікті. Правила і кодекси поведінки в конфліктній взаємодії. Тема 7. Психологія переговорного процесу з вирішення конфліктів Переговорний процес, його функції та основний зміст. Моделі
 9. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  підходи у вивченні міжособистісних конфліктів. Мотиваційний підхід М. Дойча і Г. Макклінтона. Когнітивний підхід. Діяльнісний підхід. Організаційний підхід і ін Сфери прояви міжособистісних конфліктів, їх причини та способи вирішення: колектив, сім'я, система «громадянин-суспільство», дифузна група. Класифікація міжособистісних конфліктів. Міжособистісні конфлікти і міжособистісні відносини.
 10. С. Л. Рубінштейн (1889-1960) Суб'єктно-діяльнісна теорія психіки 1.
  Аналіз че рез синтез: пізнаваний об'єкт включається у все нові міжпредметні зв'язки і тому виступає в нових якос ствах, які фіксуються в нових уявленнях, поня
 11. ПРИБЛИЗНІ ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  підхід в соціальній філософії. Детермінація соціальної дії. Мотиви людської діяльності. Соціальна реальність та основні підходи до її дослідження. 1. Методологічний номіналізм і реалізм в соціальній філософії. Соціальні норми і соціальні інститути як об'єкти філософського аналізу. Суспільні відносини: поняття і типи. Категорії «соціальний простір» і «соціальний час»
 12.  8.3. Теорії здібностей
    підхід до аналізу та поясненню здібностей. Здібності і задатки 1. Людські здібності мають суспільно-исто річескій характер походження. - Зміст і діапазон людських здібностей вимірюв няется слідом за зміною змісту різних видів людських діяльностей. 2. Біологічними передумовами і умовами розвит ку здібностей є задатки -
 13.  Микола Олександрович Бернштейн (1896-1966) Теорія організації цілеспрямованих дій і поведінки на основі механізмів сенсорних корекцій
    підхід Н. А. Бернштам-на до пояснення механізмів організації цілеспрямованих дій часто називають також «фізіологія активності». Зміст основних пояснювальних підстав, закладених в основу цього теоретичного підходу, може бути викладено у формі відповідей на ряд питань. 1. Який принцип лежить в основі організації целенаправ ленного поведінки живих організмів? Для пояснення
 14.  1.5. МЕТОД ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
    підходи, форми і способи пізнання. Пізнання економічних процесів відрізняється від пізнання природних процесів насамперед неможливістю їх відтворення, наприклад, в лабораторних умовах. Разом в тим економічна наука заснована на загальній методології природничих та суспільних наук і відображає підходи світової науки до дослідження економічного життя. Загальнонауковими методами пізнання і
 15.  38. Поняття про сприйняття
    аналізатора в відбивної діяльності. Можна говорити про зоровому сприйнятті (розглядання картини, скульптури, виставки), про слуховому сприйнятті (слухання розповіді, вокального або інструментального концерту), про дотикальному сприйнятті (відображення предмета, його основних частин шляхом обмацування). Будь-яке сприйняття визначено діяльністю перцептивної системи, тобто не одного,
 16.  Давидов Юрій Миколайович (р. 1929)
    підходив в соціологічному аналізі явищ духовної культури до аналізу самої соціології. «Соціологія соціології» для нього - частина історичної соціології і одночасно - історичне введення в систематичну соціологічну теорію. В останні роки Давидов аналізує основоположні тенденції розвитку неомарксистської соціології XX в. Основні праці: «Історія і раціональність: соціологія М.
 17.  Теорії свідомості людини
    діяльнісна основа суспільної та індивідуальної свідомості зазвичай залишається прихованою від суб'єктів; свідомість при цьому суб'єктів тивно може здаватися основою і причиною діяльності. 7. Свідомість виконує безліч функцій: - ієрархічно об'єднує і служить плануванню, вос твору, реалізації та розвитку різних видів дій і діяльностей; - забезпечує функціональну
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка